Terug naar overzicht

Maaike Kalkhoven

Ik ben Maai­ke Kalk­ho­ven (2000) en ben half april 2023 begon­nen bij Cul­tuur­huis Delft als Cul­tuur­coach. Je zult me voor­al tegen gaan komen in de wijk Bui­ten­hof en bij Stu­dio 015, het pro­ject voor mei­den van 10 t/m 17 jaar. Ik ben beel­dend kun­ste­naar en werk bin­nen de soci­a­le kunst. 

Samen met acht ande­re jon­ge vrou­we­lij­ke kun­ste­naars werk ik bin­nen het col­lec­tief De Stu. Een ont­moe­tings­punt voor jon­ge makers, een podi­um voor kunst uit ver­schil­len­de dis­ci­pli­nes en een stu­dio waar­bin­nen ik mij als kun­ste­naar ver­der kan ont­wik­ke­len. Bin­nen De Stu orga­ni­seer ik ver­schil­len­de cre­a­tie­ve acti­vi­tei­ten waar­mee ik kun­ste­naars met elkaar in con­tact breng en kunst toe­gan­ke­lijk maak voor men­sen die benieuwd zijn naar kunst en cultuur.

Ver­der maak ik heden­daag­se en mul­ti­dis­ci­pli­nai­re kunst­ten­toon­stel­lin­gen voor kin­de­ren van 3 tot en met 12 jaar op mijn mobie­le mini muse­um op een bak­fiets. Deze ten­toon­stel­lin­gen maak ik in samen­wer­king met een kin­der­cu­ra­tor die samen met mij bepaalt wat er te zien is in de tentoonstelling.

Ik heb veel zin om aan de slag te gaan bij Cul­tuur­huis Delft!

PS mijn mail­adres is maaike@cultuurhuisdelft.nl