Terug naar overzicht

workshop keramiek Simone Haak

Na de work­shops weven en patch­wor­ken gaan we nu ver­der met kera­mie­ken! Elke dins­dag­och­tend van 10.00 tot 12.00 uur van­af 9 mei in wijk­cen­trum Bui­ten­ge­woon aan de Mozart­laan 670. Onder bege­lei­ding van kera­miek­do­cen­ten Simo­ne Haak en Ellen Rijs­dorp ga je vier och­ten­den aan de slag met klei en decoreren. 

Wat ga je maken?
Klei is mate­ri­aal dat van ouds­her bij de mens hoort. Kera­miek heeft de eigen­schap dat het kwets­baar is, maar kera­miek is ook de over­blij­ver van oude cul­tu­ren. Ont­dek je eigen vorm: maak van klei een schaal, kom of vaas. Daar­na gaan we deco­re­ren. Onder­scheidt jezelf of grijp terug op je tra­di­tie en kies wat jij mooi vindt en bij je past. Tot slot wor­den alle kunst­wer­ken gegla­zuurd en gestookt in de kera­miek­oven. Ze zijn daar­na geschikt voor gebruik.

Delft­se Kera­miek Dagen
Op 24 en 25 juni wordt al het werk uit de work­shops onder de aan­dacht gebracht van het gro­te publiek in een ten­toon­stel­ling op de Markt. Dit is een onder­deel van de Delft­se Kera­miek Dagen 2023. Lees meer over de Delft­se Kera­miek Dagen.

Pro­gram­ma work­shops keramiek

  • dins­dag 25 april – infor­ma­tie over kera­miek, tij­dens de laat­ste work­shop patchworken
  • dins­dag 9 mei – schalen/kommen maken
  • dins­dag 16 mei – schalen/kommen maken
  • dins­dag 23 mei – oefe­nen met decoreren
  • dins­dag 30 mei – deco­re­ren op de keramiek
  • zater­dag 24 + zon­dag 25 juni – ten­toon­stel­ling op de Delft­se Kera­miek Dagen
  • zon­dag 25 juni 15.00 uur – fees­te­lij­ke afsluiting

Doe je ook mee? Kom gezel­lig langs op de dins­dag­och­tend. Loop spon­taan bin­nen of meld je aan via aanmelden@cultuurhuisdelft.nl Let wel op, er is plek voor maxi­maal 15 deel­ne­mers. Dus wil je ver­ze­kerd zijn van een plek meld je dan aan op 25 april tij­dens de intro­duc­tie of stuur ons een mail. Kun je de eer­ste bij­een­kom­sten niet of heb je die gemist? Het is ook pri­ma moge­lijk om later aan te sluiten.

Over de docenten
De work­shops wor­den gege­ven in samen­wer­king met Gale­rie Ter­ra door Simo­ne Haak en Ellen Rijs­dorp. Zij zijn kera­miek­do­cent en kun­ste­naar. Ze heb­ben rui­me erva­ring in het wer­ken met klei, deco­re­ren en gla­zu­ren. De work­shops waar­in je met klei aan de slag gaat wor­den bege­leid door Ellen. De work­shops waar­in je gaat deco­re­ren wor­den bege­leid door Simo­ne. Op 30 mei zijn er twee extra bege­lei­ders aan­we­zig, Li Zhen en Lulu. Dit zijn twee kera­mis­ten uit Chi­na gespe­ci­a­li­seerd in het deco­re­ren van keramiek.

Simone Haak

Simo­ne Haak

Ellen Rijsdorp

Ellen Rijs­dorp

Li Zhen en Lulu

Li Zhen en Lulu