Terug naar overzicht

Heleen Strengholt

Elke week zijn er muziek­les­sen voor kin­de­ren van 6 t/m 18 jaar in wijk­cen­trum Bui­ten­ge­woon aan de Mozart­laan 670. Hel­een geeft hier pia­no­les­sen. Voor een kijk­je ach­ter de scher­men stel­den we haar drie vra­gen. De ant­woor­den geven je een mooi beeld!

1. Wat vind je zo leuk aan pianospelen?
“Mijn naam is Hel­een Kwint en ik geef pia­no­les in wijk­cen­trum Bui­ten­ge­woon. Ik houd van de pia­no, omdat hij een prach­ti­ge klank heeft waar je mooie rus­ti­ge num­mers mee kan spe­len, maar ook druk­ke num­mers zoals rock of jazz. Samen­spe­len met ande­re muzi­kan­ten vind ik het leuk­ste, daar leer je altijd weer wat nieuws van. Ik speel 19 jaar pia­no en ik heb veel erva­ring met in band­jes spe­len. Ik geef sinds 2 jaar pia­no­les­sen. Naast pia­no speel ik ook drum, gitaar en een beet­je saxo­foon en basgitaar.”

2. Wat leer je kin­de­ren in de les?
“Ik vind het les­ge­ven aan kin­de­ren zo leuk omdat ik samen met hen aan de start sta van hun erva­ring met muziek. Vaak zie ik een hele snel­le groei in het muziek­ma­ken, wat mij altijd weer ver­won­dert omdat het laat zien hoe snel kin­de­ren nieu­we din­gen leren. In de pia­no­les­sen leer ik kin­de­ren ver­schil­len­de stij­len muziek te spe­len. Moder­ne pop­num­mers, maar ook klas­sie­ke num­mers. Ik leer ze om noten te lezen en om lied­jes te bege­lei­den met akkoor­den. Ook de ont­wik­ke­ling van de eigen muziek­voor­keur van de kin­de­ren neem ik hier­in mee.”

3. Ver­tel eens iets meer over jezelf. 
“Mijn ach­ter­grond ligt in het soci­aal werk en ik ben gespe­ci­a­li­seerd in het wer­ken met kin­de­ren. Ik ben altijd op zoek naar een com­bi­na­tie tus­sen de ont­wik­ke­ling van men­sen en muziek maken. Het ont­wik­ke­len van talen­ten en het maken van ple­zier staat hier­in bij mij voorop!”

Kom je ook een gra­tis proef­les vol­gen? Na de les kun je beslis­sen of je door­gaat met de les­sen of niet. Je kunt je door het hele jaar heen aan­mel­den via aanmelden@cultuurhuisdelft.nl. Naast pia­no­les kun je ook kie­zen voor gitaar­les van docent Michael. Lees hier het inter­view met Michael

Geen geld om mee te doen? Het Jeugd­fonds Sport en Cul­tuur helpt! Zij beta­len het les­geld voor kin­de­ren en jon­ge­ren tot 18 jaar waar­van de ouders te wei­nig geld heb­ben om dit zelf te beta­len. Heb je hier vra­gen over? Dan kun je mai­len aan Moen Man­g­roe via moen@rode-feniks.nl.

Foto: Hel­een Streng­holt ach­ter de pia­no (gemaakt door Zeb Kwint)