Terug naar overzicht

Keramiek Creatief Atelier

Dins­dag 12 decem­ber om 14.00 uur opent de nieu­we expo­si­tie ‘Cul­tuur­huis Ver­telt’ in de Bibli­o­theek DOK Voor­hof, aan de Duke Elling­ton­straat 203 in Delft. De expo­si­tie geeft een podi­um aan de kunst­wer­ken en de ver­ha­len van deel­ne­mers aan de acti­vi­tei­ten bij Cul­tuur­huis Delft, in de wij­ken Voor­hof en Bui­ten. In de expo­si­tie zie én hoor je ech­te ver­ha­len van Delft­se inwoners.

Ver­ha­len van Delftenaren
De samen­wer­king tus­sen Bibli­o­theek DOK Voor­hof en Cul­tuur­huis Delft geeft een plek aan het werk van Delf­te­na­ren. Dit kan tex­tiel of kera­miek zijn, maar ook muziek of teken­kunst. Door het jaar heen zal het werk in de expo­si­tie steeds wis­se­len. Ach­ter de kunst­wer­ken die te zien zijn, zit­ten ver­ha­len die het ver­die­nen om ver­telt te wor­den. Ver­ha­len over gro­te, maar ook over klei­ne onder­wer­pen. Altijd per­soon­lijk en echt.

Ten­toon­stel­ling keramiek
De expo­si­tie opent op dins­dag 12 decem­ber met een ten­toon­stel­ling kera­miek, gemaakt door de vrou­wen van het Cre­a­tief Ate­lier, één van de acti­vi­tei­ten­groe­pen van Cul­tuur­huis Delft. Bin­nen het the­ma kera­miek ver­eeu­wig­den zij de afge­lo­pen weken, onder bege­lei­ding van kun­ste­naar Maai­ke Kalk­ho­ven, een her­in­ne­ring in steen. Her­in­ne­rin­gen aan een gebeur­te­nis, erva­ring of per­soon, uit het ver­le­den of juist uit het nu.

Luis­ter naar de verhalen
Via de kop­te­le­foons, die bij de kunst­wer­ken in de expo­si­tie han­gen, luis­ter je naar de per­soon­lij­ke ver­ha­len van de vrou­wen. Je hoort ze met hun eigen stem ver­tel­len over een­zaam­heid, vrou­wen­rech­ten maar ook over de kleur in jezelf terug­vin­den en over een gras­par­kiet. Dat maakt de expo­si­tie per­soon­lijk en dicht­bij, eer­lijk en echt. Tus­sen de geschre­ven ver­ha­len in de bibli­o­theek, vind je nu ook ver­ha­len om naar te luis­te­ren, inge­spro­ken door Delf­te­na­ren zelf. Elk audio­be­stand duurt ± 3 minuten.

Cul­tuur­huis Vertelt
De ope­ning van de expo­si­tie op 12 decem­ber is voor ieder­een toe­gan­ke­lijk. Aan­mel­den is niet nodig. De kera­miek­ten­toon­stel­ling is nog te zien tot eind janu­a­ri, daar­na wis­se­len de kunst­wer­ken en de ver­ha­len. De vol­gen­de ten­toon­stel­ling heeft het the­ma Jan Schoonhoven.

Luis­ter mee naar het inter­view door Omroep Delft met Maai­ke Kalk­ho­ven over de expo­si­tie Cul­tuur­huis Ver­telt, van 10 janu­a­ri 2024: 

Foto’s: Aan het werk met kera­miek bij het Cre­a­tief Ate­lier van Cul­tuur­huis Delft. Foto­graaf: Esther de Cuijper