Terug naar overzicht

Kerst Cultuurhuis Delft

De vol­le decem­ber­maand is aan­ge­bro­ken! Van­uit Cul­tuur­huis Delft heb­ben we drie prach­ti­ge events op de agen­da staan in decem­ber, waar het team van Cul­tuur­huis je van har­te voor uit­no­digt! Zie het als een cul­tu­reel keu­ze­me­nu, er is voor ieder wat wils! Hope­lijk past één (of meer) van de acti­vi­tei­ten in je agen­da. We heten je graag van har­te welkom!

Zater­dag 9 decem­ber: Con­cert Open Delft Stu­dio, in Hal015 

Open Stu­dio Delft is een broed­plaats voor muzi­kaal talent. Elke week komen de muzi­kan­ten bij elkaar om samen te zin­gen, jam­men, num­mers te schrij­ven en muziek te arran­ge­ren. De groep is zeer divers in leef­tijd en ach­ter­grond, maar één ding heb­ben de talen­ten met elkaar gemeen: de lief­de voor muziek! Op zater­dag­avond 9 decem­ber kun je in HAL015 genie­ten van alles wat Open Stu­dio Delft in huis heeft: van band­jes tot koor­zang en van gitaar tot darboeka.

Tijd: 20.30 uur
Loca­tie: Schie­weg 15B
Tic­kets: € 5,-, via het Riet­veld Theater

Dins­dag 12 decem­ber: Ope­ning expo­si­tie ‘Cul­tuur­huis Ver­telt’, in DOK Voorhof

We heb­ben een pri­meur en daar kan jij bij zijn! De deel­ne­mers van Cul­tuur­huis heb­ben prach­ti­ge ver­ha­len te delen. Ver­ha­len die ver­teld moe­ten wor­den en het waard zijn om naar te luis­te­ren. Deze ver­ha­len krij­gen van­af nu een podi­um in DOK Voor­hof. In een per­ma­nen­te expo­si­tie wordt hier werk en ver­haal ver­toond. We star­ten met een ten­toon­stel­ling kera­miek, gemaakt door de vrou­wen van het Cre­a­tief Ate­lier Cul­tuur­huis. Benieuwd naar hun verhaal?

Tijd: 14.00 inloop / 14.30 ope­ning expositie
Loca­tie: Duke Elling­ton­straat 203

Dins­dag 19 decem­ber: Win­ter­feest bij Cul­tuur­huis Abts­wou­de Bloeit

Het Win­ter­feest van Cul­tuur­huis vormt een mooie aftrap van de aan­ko­men­de feest­da­gen. En dat vie­ren we ook graag samen met jou! De avond is gevuld met muziek, gezel­lig­heid en lek­ke­re hap­jes. Ook kun je op de foto in een levens­gro­te kerst­stal en draait er een mooie kerst­film. Kom je ook langs op dit gezel­li­ge moment? Ieder­een is wel­kom. Neem gerust iemand mee. Samen proos­ten we op een mooie feestperiode.

Deze avond orga­ni­se­ren we samen met onze part­ners SHS Delft en Perspektief.

Tijd: 19.00 – 21.00 uur
Loca­tie: Aart van der Leeuwlaan 332
Bekijk het programma

SAVE THE DATE – Zater­dag 6 janu­a­ri 2024: Cul­tu­re Club The­a­ter en Muziek

Bij de Cul­tu­re Club van Cul­tuur­huis Delft is er the­a­ter en muziek voor kin­de­ren van 7 t/m 13 jaar uit de Voor­hof en de Bui­ten­hof! Op zater­dag 6 janu­a­ri 2024 orga­ni­se­ren we een spe­ci­a­le mid­dag om ken­nis te maken met de juf­fen en de les­sen. Maakt jouw kind thuis toneel­stuk­jes, zingt wel eens voor de spie­gel of maakt zelf muziek? Kom dan langs voor een gezel­li­ge mid­dag the­a­ter en muziek in wijk­cen­trum Buitengewoon!

Tijd: 13.30 t/m 15.30 uur
Loca­tie: Mozart­laan 670
Gra­tis binnenlopen

Foto: Kerst bij Cul­tuur­huis Delft. Foto­graaf: Esther de Cuijper