Terug naar overzicht

Buren­dag 2020 vie­ren we op zater­dag 27 sep­tem­ber van 14:00 tot 18:00 uur en ieder­een is wel­kom! Let wel op, het pro­gram­ma in de Voor­hof is ver­plaatst naar Werk­se aan de Vul­ca­nus­weg. Daar­naast zijn er van­we­ge COVID-19 en het weer een aan­tal acti­vi­tei­ten ver­val­len. Je leest alles hier­on­der. We hopen jul­lie alle­maal te zien en wen­sen je alvast een fij­ne burendag!

Burendag bij Delfia

Wij­zi­gin­gen

Let op: Van­we­ge de coron­a­maat­re­ge­len en het weer gaan de vol­gen­de acti­vi­tei­ten helaas niet door:

  • Stoep­krijt Mandela’s maken met kun­ste­na­res Rian­ne te Kaat in Delfia
  • Work­shops dans van #FAS in Delfia
  • De acti­vi­tei­ten van buren­dag in Abts­wou­de Bloeit zijn ver­plaatst naar Werkse!

In ver­band met COVID-19 en het weer kan het pro­gram­ma wor­den aangepast.