Terug naar overzicht

Muzikaal vertelprogramma

Kom op don­der­dag 9 mei (Hemel­vaarts­dag) bij Cul­tuur­huis Delft luis­te­ren naar de per­soon­lij­ke ver­ha­len van stads­ge­no­ten. De ver­tel­lers nemen je mee langs bij­zon­de­re erva­rin­gen en grap­pi­ge anek­do­tes. Ze delen een frag­ment uit hun leven en laten je een klein stuk­je meebeleven. 

Muziek
De inspi­re­ren­de ver­ha­len wor­den bege­leid door live muziek van Open Stu­dio Delft. Een muzi­ka­le broed­plaats waar Delft­se talen­ten samen muziek schrij­ven en maken, repe­te­ren, oefe­nen en optreden.

Kom ook!
Het muzi­ka­le ver­tel­pro­gram­ma begint om 14.00 uur bij Abts­wou­de Bloeit! aan de Aart van der Leeuwlaan 332. Voor­af­gaand aan het pro­gram­ma om 13.00 uur wordt er heer­lij­ke huis­ge­maak­te ver­se soep geser­veerd. Schuif gezel­lig aan. Aan­mel­den is niet nodig en de toe­gang is gratis.

Cul­tuur­coach Suzan­ne Vis­sers ver­tel­de op 25 april alles over de muzi­ka­le ver­tel­voor­stel­ling bij Omroep Delft in de uit­zen­ding van Frans van Rijnswou:

Foto hea­der: Mar­jet Roe­rink en Suzan­ne Vis­sers van Cul­tuur­huis Delft orga­ni­se­ren op 9 mei het muzi­ka­le ver­tel­pro­gram­ma. Foto­graaf: Esther de Cuijper.

Foto bij radioin­ter­view: Cul­tuur­coach Suzan­ne Vis­sers en pre­sen­ta­tor Frans van Rijns­wou in de stu­dio van Omroep Delft. Foto­graaf: Antoi­net Bouman.