Terug naar overzicht

Victor Wang

Bij de Open Stu­dio Delft lopen meer­de­re coa­ches rond om de muzi­ka­le talen­ten te bege­lei­den en te laten groei­en. Om je een inkijk­je te stel­den we de nieu­we muziek­coach Vic­tor vier vra­gen. Zijn ant­woor­den geven je een mooi beeld van de Open Studio!

1. Je bent sinds kort muziek­coach bij Open Stu­dio Delft, kun je hier meer over ver­tel­len? Wat doe je precies?

Vic­tor: “Als muziek­coach help ik muzi­kan­ten van aller­lei niveaus bij de vra­gen waar ze op dat moment mee zit­ten. In de prak­tijk kan dit van alles zijn. Zoals voor het eerst leren samen­spe­len met mede­mu­zi­kan­ten, maar ik kan ook iemand hel­pen bij de com­po­si­tie van een zelf­ge­schre­ven nummer.”

2. Wat vind je zo leuk aan het coa­chen bij Open Stu­dio Delft?

Vic­tor: “Ik geniet van de vari­a­tie die een avond kan bren­gen. Ook als coach heb je de ruim­te om lek­ker cre­a­tief te zijn met muziek. En natuur­lijk de leu­ke collega’s!”

3. Ver­tel iets over jezelf. Wie ben je, wat is je ach­ter­grond en waar­om ben je muziek­coach geworden?

Vic­tor: “Ik heb Open Stu­dio Delft leren ken­nen als deel­ne­mer. Na een aan­tal maan­den samen muziek te maken, en hier en daar men­sen op weg te hel­pen, werd mij gevraagd of ik inte­res­se had in deze func­tie. Naast muziek­coach ben ik ook gitaar­do­cent, en werk ik bij The­a­ter de Ves­te als floormanager.

4. Is er nog plek om mee te doen en hoe kun je je opgeven?

Vic­tor: “Er is zeker plek om mee te doen! Of je nou lek­ker met ande­re aan­we­zi­gen ver­sterkt of onver­sterkt wil jam­men, lied­jes wilt delen en instu­de­ren in een klei­ner gezel­schap, of lie­ver even indi­vi­du­e­le coa­ching wil, er zijn coa­ches met ver­schil­len­de exper­ti­ses en ruim­tes waar je hier­voor de vrij­heid hebt! Kom gerust een keer­tje langs als je nieuws­gie­rig bent!”

Foto: Vic­tor Wang speelt gitaar in The­a­ter de Ves­te bij een optre­den van Woord & Draad. Foto­graaf: Esther de Cuijper.