Terug naar overzicht

The Mall Delft is een jon­ge­ren­cen­trum in de Voor­hof, maar tij­dens Buren­dag zijn niet alleen jon­ge­ren wel­kom. Ook oude­ren kun­nen voor een dag erva­ren hoe het er in het jon­ge­ren­cen­trum aan toe gaat. Wij zor­gen voor kof­fie, spel­le­tjes en gezel­lig­heid, als jul­lie zor­gen voor jul­lie aan­we­zig­heid gaat het een mooie dag wor­den! We kij­ken er naar uit je te ontmoeten.

Open Stu­dio in The Mall

Tij­dens Buren­dag is er een pri­meur voor Delfts muzi­kaal talent! Stich­ting Delfts­Peil (Cul­tuur­huis­Delft), Stich­ting Stunt en De Vak slaan name­lijk de han­den ineen voor een nieu­we cre­a­tie­ve broed­plaats genaamd Open Stu­dio. Ook bij The Mall zijn er live muziek optre­dens. Deze star­ten om 12:00, 13:00, 14:00 en 15:00 uur. Deze duren onge­veer 30 minuten.

Er zijn ook optre­dens in Abts­wou­de Bloeit en Stunt. Bij deze laat­ste loca­tie wordt de Open Stu­dio offi­ci­eel geo­pend door wet­hou­der Bas Vol­le­bregt om 11:00 uur.

In Abts­wou­de Bloeit is er van­af 15.30 een jam­ses­sie met alle arties­ten als slot!

Her­mes­straat 65
www.themalldelft.nl

Flyer The Mall
Flyer The Mall