Terug naar overzicht

Tij­dens Buren­dag is er een pri­meur voor Delfts muzi­kaal talent! Stich­ting Delfts­Peil (Cul­tuur­huis­Delft), Stich­ting Stunt en De Vak slaan name­lijk de han­den ineen voor een nieu­we cre­a­tie­ve broed­plaats genaamd Open Stu­dio. Dit is een ver­trek­punt voor talen­ten in het hart van de wijk die eens wil­len ken­nis­ma­ken met muziek en mis­schien podi­um­droom heb­ben. Kort­weg: ieder­een is wel­kom en krijgt de kans zich­zelf te ont­wik­ke­len. Op buren­dag zijn er in de Voor­hof diver­se live­op­tre­dens te bewon­de­ren en je krijgt een voor­proef­je van wat de Open Stu­dio kan bie­den nadat deze dit najaar van start is gegaan.

Pro­gram­ma live optredens:

  • Stunt: er zijn optre­dens om 12:00, 13:00, 14:00 en 15:00 uur. Deze duren onge­veer 30 minu­ten. In Stunt is om 11:00 uur een extra optre­den i.v.m. bezoek en pre-ope­ning met en door wet­hou­der Bas Vollebregt!
  • Abts­wou­de Bloeit: er zijn optre­dens om 12:00, 13:00, 14:00 en 15:00 uur. Deze duren onge­veer 30 minuten.
  • The Mall: er zijn optre­dens om 12:00, 13:00, 14:00 en 15:00 uur. Deze duren onge­veer 30 minuten.