Terug naar overzicht

De nieu­we Stunt UpCy­cle Cam­pus opent de deu­ren op Buren­dag! Kom gezel­lig een kijk­je nemen in ons Naai­ate­lier en onze Fiet­sen­werk­plaats, kijk wat er alle­maal gemaakt wordt in de Hout­werk­plaats, laat je ver­ras­sen bij de Upcy­cle en neem een kijk­je bij een van onze boot­jes die nor­maal gespro­ken door de Delft­se grach­ten varen. Alles gezien? Onze lunch­zaak Brood op de Plank voor ieder­een open, daar staat voor ieder­een een kop kof­fie of thee klaar en kan er wat lek­kers besteld wor­den! Stunt is, samen met Pio­niers­kwar­tier en Werk­se, ook één van de start­pun­ten van een leu­ke speurtocht.

Open Stu­dio in Stunt

Tij­dens Buren­dag is er een pri­meur voor Delfts muzi­kaal talent! Stich­ting Delfts­Peil (Cul­tuur­huis­Delft), Stich­ting Stunt en De Vak slaan name­lijk de han­den ineen voor een nieu­we cre­a­tie­ve broed­plaats genaamd Open Stu­dio. Ook bij Stunt zijn er live muziek optre­dens. Deze star­ten om 12:00, 13:00, 14:00 en 15:00 uur. Deze duren onge­veer 30 minuten.

Er is om 11:00 uur een extra optre­den i.v.m. bezoek en pre-ope­ning met en door wet­hou­der Bas Vol­le­bregt! Er zijn ook optre­dens in Abts­wou­de Bloeit en The Mall.

In Abts­wou­de Bloeit is er van­af 15.30 een jam­ses­sie met alle arties­ten als slot!

Speur­tocht Delft4GlobalGoals

Stunt is één van de pun­ten van de Global4Goals speur­tocht. Je haalt de speur­tocht op bij Werk­se en maakt door het lopen ervan kans op een leu­ke prijs!

Over Stunt

Ook wel eens een boot­tocht­je gemaakt met de Canal Hop­per Delft? Een tas gekocht in een life­sty­le-win­kel of een cadeau ont­van­gen in een hand­ge­maakt hou­ten kist­je? Gro­te kans dat Stunt Upcy­cle Cam­pus erach­ter zat! Vers gestart in ons nieu­we pand aan de Vul­ca­nus­weg en onze negen leer­werk­be­drij­ven zijn alweer in vol­le gang: van het Naai­ate­lier en de Fiet­sen­werk­plaats tot aan de Hout­werk­plaats en van onze Upcy­cle tot aan onze luch­plek Brood op de Plank en onze Stun­tAca­de­my. Met ruim hon­derd deel­ne­mers en vrij­wil­li­gers maken we op een klein­scha­li­ge, soci­a­le en duur­za­me manier Delft een stuk­je mooi­er! www.stichtingstunt.nl.

Flyer Stunt
Flyer Stunt