Terug naar overzicht

Jazz workshops sunrise trio

Op dins­dag 14 mei orga­ni­se­ren we een jazz work­shop bij Cul­tuur­huis Delft onder lei­ding van het Sun­ri­se Trio. De work­shop is bedoel voor ieder­een die een instru­ment kan spe­len of zingt. Ben je muzi­kant, begin­nend of erva­ren, en wil je meer leren over jazz? Meld je dan aan via aanmelden@cultuurhuisdelft.nl.

Work­shop Jazz

Tij­dens de work­shop gaan we het heb­ben over de basis­ele­men­ten van jazz. Wat is swing? Hoe kan je impro­vi­se­ren en zijn er ver­schil­len­de jazz­stij­len? Uiter­aard is er ook ruim­te om zelf te spe­len en vra­gen te stel­len. We begin­nen en slui­ten af met een miniconcert.

Het Sun­ri­se Trio

Het Sun­ri­se Trio is een modern jazz trio uit Delft, bestaan­de uit Jur­ri­aan de Kok op con­tra­bas, Mar­tijn Hak op pia­no en Jonas Nieu­wen­broek op drums. De band navi­geert naad­loos tus­sen momen­ten van inti­mi­teit, stil­te en krach­ti­ge ener­gie. Hier­door ont­staat een dyna­mi­sche muzi­ka­le reis met veel ruim­te voor samen­spel en impro­vi­sa­tie. Het Sun­ri­se Trio vind het belang­rijk dat meer men­sen het gen­re jazz leren kennen.

Meer infor­ma­tie over Sun­ri­se vind je op hun web­si­te www.sunrisetrio.nl.

Kom ook!

De work­shop Jazz begint om 20.00 uur bij Stich­ting Stunt aan de Vul­ca­nus­weg 307. De toe­gang is gra­tis. Wil je ver­ze­kerd zijn van een plek mail dan naar aanmelden@cultuurhuisdelft.nl.

Foto: het Sun­ri­se Trio; Jur­ri­aan de Kok, Mar­tijn Hak en Jonas Nieu­wen­broek. Foto­graaf: Jus­ti­ne Ellul.