Terug naar overzicht

Buitenhof in Beeld

In de Voor­hof en de Bui­ten­hof wonen zo’n 28000 men­sen die elkaar niet van­zelf­spre­kend ont­moe­ten. Dit is pre­cies de reden dat Buren­dag in het leven is geroe­pen. We zien dit als een mooie gele­gen­heid om onze deu­ren te ope­nen en de buren te ont­moe­ten. Dit doen we samen met tien ande­re orga­ni­sa­ties én bewo­ners uit de wij­ken. Ook hel­pen we dit jaar onze buren om zelf iets te orga­ni­se­ren in hun eigen straat! 

Buren­dag 2020 was een groot succes
Vorig jaar was de eer­ste Buren­dag in de Voor­hof en Bui­ten­hof. We orga­ni­seer­den klein­scha­lig ont­moe­tin­gen pas­send bin­nen de toen gel­den­de coron­a­maat­re­ge­len. Dit deden we samen met Kopie­Kof­fie, de Rode Feniks, SHS Delft, Werk­se, Stunt en Tiny hou­ses. We ont­wik­kel­den een rou­te langs ver­schil­len­de loca­ties in de wijk waar je mee kon doen aan acti­vi­tei­ten. Buurt­be­wo­ners deden zelf mee door hun eigen werk te expo­se­ren, hap­jes te maken en door deel te nemen aan de geor­ga­ni­seer­de acti­vi­tei­ten. En natuur­lijk was er voor ieder­een een kop kof­fie en een praatje!

Na deze fij­ne edi­tie had­den we de smaak te pak­ken. De enthou­si­as­te en posi­tie­ve reac­ties lie­ten zien dat de Buren­dag in de wijk echt voor­ziet in een behoef­te. Het brengt men­sen bij elkaar en nodigt uit om zelf actief te wor­den. Dit jaar zijn er nog meer part­ners aan­ge­slo­ten. Ook Hap­py Kids­ca­re, The Mall, Tas­te en CANIDREAM doen mee.

Wat is er te doen bij Cul­tuur­huis Delft?
Elke orga­ni­sa­tie orga­ni­seert eigen acti­vi­tei­ten op hun loca­tie. Bij het Cul­tuur­huis Delft gaan we van 11:00 tot 16:00 uur samen muziek maken, eten en bewe­gen. Drie acti­vi­tei­ten die men­sen ver­bindt en over lands­gren­zen heengaan.

Cul­tuur­huis Delft in de Bui­ten­hof | Mozart­laan 670: Krijt mee met de man­da­la-kuns­t­rou­te door de Bui­ten­hof, komen kij­ken naar het nieu­we 3D-kunst­werk, bezoek de kle­ding­ruil­beurs, kom luis­te­ren naar lokaal talent, doe mee met een kick­box cli­nic en drink een kop­je kof­fie bij de kof­fie HUB!

Cul­tuur­huis Delft in de Voor­hof | Aart van der Leeuwlaan 332: Geniet van muziek in de tuin met wat lek­kers erbij, bekijk de expo­si­tie van wijk­be­wo­ners, of krijg stijlad­vies in het win­kel­tje van Greet. Dans mee in de silent dis­co en doe mee aan de work­shop col­la­ges maken! Ook is er muziek van de Open Stu­dio en zijn er kraam­pjes van buurtinitiatieven.

Wat is er te doen in de rest van de wijk?
Op avon­tuur met je buur: ga in gesprek met schrij­ver en jour­na­list Karl Flie­ger. Ieder­een heeft een eigen ver­haal en kijk op de wijk. Tij­dens een rit door de wijk in een super­ga­ve Volks­wa­gen­bus wordt jouw ver­haal opge­te­kend door Karl. Zo leren je elkaar als buren nog beter kennen.

Buren­dag in jouw straat: geef je eigen straat op voor een buren­dag­pak­ket ter waar­de van € 250,-. Zo kun je zelf een straat­feest orga­ni­se­ren! Er wor­den daar­naast nog eens drie the­a­ter­voor­stel­lin­gen ver­loot onder de stra­ten uit de Voor­hof en Bui­ten­hof die mee­doen met buren­dag. Je kunt jouw straat opge­ven via dit for­mu­lier.

Street art for kids: 3D-streetart kun­ste­na­res Rian­ne te Kaat maakt zes mandala’s in de Bui­ten­hof. Samen met kin­de­ren uit de wijk kleurt ze de mandala’s in met stoep­krijt en tovert ze zo om tot een fees­te­lij­ke wan­del­rou­te! Rian­ne is op vas­te tijd­stip­pen aan­we­zig bij de mandala’s. Krijt je ook mee?

Tour mee met Buren­dag Delft: een bij­zon­der ver­voers­mid­del brengt je gedu­ren­de de dag naar ver­schil­len­de loca­ties in de wijk. Spe­ci­aal voor de min­der mobie­le wijkbewoners.