Terug naar overzicht
Verhuizing jongerencentrum The Culture

Enke­le weken gele­den kre­gen we te horen dat onze loca­tie, op het voor­ma­li­ge ter­rein van voet­bal­club Del­fia, op kor­te ter­mijn een vac­ci­na­tieloca­tie zou wor­den. Dit bete­kent dat we hier geen acti­vi­tei­ten meer kun­nen orga­ni­se­ren en moe­ten ver­hui­zen. Dat was even schrikken!

Jon­ge­ren­cen­trum The Culture
We zijn nadat we dit nieuws te horen kre­gen direct aan de slag gegaan met het ver­ken­nen van ande­re loca­ties in de wijk Bui­ten­hof. Zo kwa­men we terecht bij jon­ge­ren­cen­trum The Cul­tu­re aan de Mozart­laan 670. De hoofd­be­wo­ner van dit pand, Delft voor Elkaar, staat open voor een mooie samen­wer­king en ook Gemeen­te Delft is posi­tief over deze stap.
Samen met onze partners
Nu we van de schrik beko­men zijn zien we de ver­hui­zing als een mooie kans! Op deze nieu­we loca­tie kun­nen we name­lijk samen met onze part­ners De Rode Feniks, CanIdream en straks ook Delft voor Elkaar een pro­gram­ma ont­wik­ke­len waar­mee we nog meer voor de buurt en de wijk kun­nen bete­ke­nen. We heb­ben er heel veel zin in!
De exac­te datum waar­op we gaan ver­hui­zing maken we bin­nen­kort bekend.
Lees ook:

Foto: Ange­la, pro­gram­ma­ma­ker Cul­tuur­huis Delft, bij jon­ge­ren­cen­trum The Cul­tu­re. Foto­gra­fe: Esther de Cuijper.