Terug naar overzicht

Vacature Junior Coach

Ben je een rege­laar en ook nog eens cre­a­tief? Dan zoe­ken we jou als onze nieu­we juni­or Cul­tuur­coach in Delft (loca­tie Bui­ten­hof) voor 12 uur per week! Als juni­or Cul­tuur­coach ga je aan de slag in de wijk: je maakt ver­bin­ding met de buurt, scho­len en orga­ni­sa­ties. Door jouw inspan­nin­gen kan ieder­een aan cul­tuur (muziek, dans, the­a­ter, kunst etc.) deelnemen. 

Je hebt een uit­voe­ren­de taak en werkt nauw samen met ande­re par­tij­en in de buurt en de wijk, zoals Stich­ting Rode Feniks, Delft voor Elkaar en CANIDREAM. Je helpt met het beden­ken en uit­voe­ren van nieu­we idee­ën op het gebied van kunst en cul­tuur. Het is daar­om leuk als je zelf ook inte­res­se hebt in muziek, dans of lite­ra­tuur. Zo draag je jouw steen­tje bij om talen­ten uit de wijk te laten shinen!

Wat ga je doen:

 • Actief betrek­ken en onder­steu­nen van buurt­be­wo­ners bij orga­ni­se­ren en uit­voe­ren van aan­bod zoals bij­voor­beeld: muziek­les­sen, the­a­ter­les, dans­les, rap & graf­fi­ti workshops;
 • Onder­hou­den van con­tac­ten met doel­groe­pen en buurtbewoners;
 • Wer­ving van deel­ne­mers, rol­mo­del­len en vrijwilligers;
 • Bege­lei­den van vrij­wil­li­gers tij­dens orga­ni­sa­tie en uitvoering;
 • Bin­nen je team terug­kop­pe­len van het ver­loop van de acti­vi­tei­ten en de resultaten;
 • Pro­ac­tief op de hoog­te blij­ven van ont­wik­ke­lin­gen in de wijk, op scho­len en in het werkveld;
 • Orga­ni­se­ren, uit­voe­ren of bege­lei­den en eva­lu­e­ren van cul­tu­re­le acti­vi­tei­ten, in samen­wer­king met buurt­be­wo­ners, scho­len en partners.

Wat vra­gen wij van jou?

 • Je bent een juni­or en je wilt je graag ontwikkelen;
 • Je houdt van een gezon­de dosis span­ning en ziet in elk pro­ject uitdaging;
 • Je bent een aan­pak­ker en stopt niet voor­dat het gere­geld is; niet lul­len, maar poetsen;
 • Je kunt je enthou­si­as­me moei­lijk ver­ber­gen en gebruikt deze kracht graag om pro­jec­ten te fixen;
 • Je bent niet op zoek naar een 9 tot 5 baan­tje, maar naar een unie­ke en uit­da­gen­de functie;
 • Je bent han­dig met soci­al media;
 • Je bent een men­sen­mens en zoekt bete­ke­nis­vol werk;
 • Je hebt een MBO-oplei­ding en woont in Delft.
 • Je bent ± 18 – 25 jaar.

Wat kun­nen we je bieden:

 • Een tof­fe werk­om­ge­ving en een warm team;
 • Coa­ching, je hoeft het niet alle­maal zelf uit te vinden;
 • Bin­nen gemaak­te afspra­ken, veel vrij­heid om zelf invul­ling te geven aan je werkzaamheden;
 • 12 uur per week op ZZP-basis of ver­lo­ning via Payroll.

Voor meer infor­ma­tie over onze orga­ni­sa­tie en wat wij orga­ni­se­ren in de wijk, kijk op www.cultuurhuisdelft.nl Voor meer infor­ma­tie over de func­tie kun je bel­len of mai­len met Ange­la Kok, angela@cultuurhuisdelft.nl 06–238 25558. Heb je inte­res­se? Stuur een moti­va­tie­brief en je c.v. voor 10 febru­a­ri 2023 naar Ange­la Kok via angela@cultuurhuisdelft.nl.

Foto: team Cul­tuur­huis Delft

Word jij onder­deel van het team Cul­tuur­huis Delft? We kij­ken ernaar uit je te ontmoeten!

Team Cultuurhuis