Terug naar overzicht

Theatergroep

Vind je het leuk om met the­a­ter bezig te zijn? Dan is The Cul­tu­re Club The­a­ter­groep iets voor jou! Tij­dens de les­sen ga je onder lei­ding van docent Suzan­ne Vis­sers aan de slag met de basis­re­gels van toneel­spe­len. Hoe speel je een rol, hoe kan je emo­ties uit­beel­den en hoe leer je de tek­sten? Maar het belang­rijk­ste is het samen spe­len met ande­ren en het spelplezier! 

The­a­ter­les­sen in The Culture

De les­sen zijn geschikt voor ieder­een van 7 t/m 12 jaar die the­a­ter leuk vindt, je hoeft niet eer­der the­a­ter­les­sen gevolgd te heb­ben. De les­sen star­ten op 22 janu­a­ri vin­den plaats op de zater­dag­mid­da­gen van 14:00 tot 15:30 uur. Je gaat onder bege­lei­ding van the­a­ter­do­cent Suzan­ne Vis­sers weke­lijks repe­te­ren in The Cul­tu­re (Mozart­laan 670) en werkt met elkaar toe naar de eind­voor­stel­ling op 11 en 18 juni. Je ouders, vrien­den, fami­lie kun­nen dan alle­maal komen kij­ken waar jij het afge­lo­pen half jaar aan hebt gewerkt!

Let op: in de vakan­ties zijn er geen lessen.

Over the­a­ter­do­cent Suzan­ne Vissers

Suzan­ne Vis­sers is gek op the­a­ter en volg­de op haar 9e haar eer­ste toneel­les­sen. Daar­na heeft ze oplei­din­gen gedaan bij The­a­ter Rot­ter­dam en de Toneel­aca­de­mie Maas­tricht. Aan de Hoge­school Rot­ter­dam stu­deer­de ze af als cul­tu­reel maat­schap­pe­lijk vor­mer. Suzan­ne geeft les bij o.a. Jeugd­the­a­ter­huis Zuid-Hol­land en Cul­tuur­huis Delft. Ook maakt ze theatervoorstellingen.

Aan­mel­den

Heb je zin om mee te doen? Geef je op via suzanne@cultuurhuisdelft.nl. De les­sen star­ten op 22 janu­a­ri 2022. Aan­mel­den kan niet later dan de voor­jaars­va­kan­tie. Er kun­nen maxi­maal 15 kin­de­ren mee­doen. Er zijn geen kos­ten ver­bon­den aan de lessen.

Foto: Can­va