Terug naar overzicht

Woonkamer Cultuurhuis Delft

Cul­tuur­huis Delft wordt mede moge­lijk gemaakt door ver­schil­len­de fond­sen en sub­si­di­ën­ten, zoals Stich­ting DOEN. We zijn ont­zet­tend blij met hun onder­steu­ning. Hier­mee kun­nen we onze mis­sie, om cul­tuur voor ieder­een beschik­baar te maken en elkaar zo te ont­moe­ten, uitvoeren.

Stich­ting DOEN gelooft in een groe­ne, soci­a­le en cre­a­tie­ve samen­le­ving, een samen­le­ving waar­in ieder­een ertoe doet. Met de bij­dra­ge van de Nati­o­na­le Post­co­de Lote­rij onder­steunt DOEN ver­nieu­wen­de ini­ti­a­tie­ven van actie­ve bewo­ners die de soci­a­le samen­hang vergroten. 

Nico­le Riet­velt, pro­gram­ma­ma­na­ger Stich­ting DOEN, over Cul­tuur­huis Delft

“Cul­tuur­huis Delft met de Woon­ka­mer van de Wijk Voor­hof is daar een mooi voor­beeld van. In het voor­ma­lig ver­zor­gings­te­huis Abts­wou­de Bloeit wonen nu oude­ren, stu­den­ten en voor­ma­lig dak­lo­zen samen. Deze woon­vorm leidt tot bij­zon­de­re con­tac­ten en acti­vi­tei­ten die in de ont­moe­tings­ruim­te geor­ga­ni­seerd wor­den. De betrok­ken­heid van de bewo­ners maar ook van de bewo­ners uit de buurt is groot. Met de bij­dra­ge van DOEN kan de woon­ka­mer zich ver­der ont­wik­ke­len en laten zien dat in een der­ge­lijk pand, met uit­een­lo­pen­de bewo­ners, een brui­sen­de ont­moe­tings­plek ont­wik­keld kan wor­den waar ieder­een zich thuisvoelt.”

Benieuwd met wel­ke par­tij­en we nog meer samen­wer­ken? Kijk dan bij ‘part­ners’ en ‘orga­ni­sa­tie’.