Terug naar overzicht

Stadscollectie

(Foto: Esther de Cuijper)

Zater­dag 5 novem­ber open­de wet­hou­der Karin Schre­der­hof de Stads­col­lec­tie Tex­tiel in Expo­si­tie­ruim­te 38CC aan de Papen­straat 5 in Delft. “Je ziet dat deze manier van kunst maken zo onge­loof­lij­ke veel men­sen bij elkaar brengt, en ik vindt dat zo gaaf!”, zei Schre­der­hof in haar speech. Als ope­nings­han­de­ling weef­de zij op het weef­ge­touw van kun­ste­naar Bart Gor­ter één van haar zij­den sjaal­tjes in het Kleed van Delft.

Maar liefst 173 men­sen waren afge­ko­men op de ope­ning van de expo­si­tie, waar werk uit 2002 én 2022 te zien is. De Stads­col­lec­tie Tex­tiel is nog te zien t/m zater­dag 19 novem­ber. Van woens­dag t/m zon­dag, 13.00 – 17.00 uur.

Stads­col­lec­tie Textiel
Tex­tiel, dat is waar het alle­maal om draait in de ten­toon­stel­ling Stads­col­lec­tie Tex­tiel in 38CC. En om de per­soon­lij­ke ver­ha­len van bewo­ners van Delft. Hon­der­den Delf­te­na­ren heb­ben mee­ge­werkt aan deze bij­zon­de­re ten­toon­stel­ling. De Stads­col­lec­tie is onder­deel van het com­mu­ni­ty art pro­ject Woord & Draad. Kom langs in 38CC en stap bin­nen in het ate­lier van Woord & Draad, waar kunst in bewe­ging is en het maak­pro­ces cen­traal staat.

Weef je mee?
Wil je mee­we­ven aan het Kleed van Delft? Elke Delf­te­naar is wel­kom, van jong tot oud. Kun­ste­naar Bart Gor­ter weeft elke woens­dag en zater­dag op zijn weef­ge­touw aan het kleed. Neem je eigen stuk stof, wol of kle­ding mee en weef je eigen ver­haal of her­in­ne­ring in. Wil je ver­ze­kerd zijn van een plek of wil je niet te lang moe­ten wach­ten, mail dan voor­af naar info@woordendraad.nl om een tijd­stip af te spreken.

Voor­dat het weef­ge­touw in 38CC stond, stond het bij Cul­tuur­huis Delft in Abts­wou­de Bloeit! De wijk­be­wo­ners maak­ten hier het begin van het kleed.

Meer info: www.woordendraad.nl