Terug naar overzicht

vakantiedoeboek

Een jaar lang liep Moen Man­g­roe in het kader van haar oplei­ding Soci­aal Maat­schap­pe­lijk Dienst­ver­le­ning sta­ge bij Cul­tuur­huis Delft. Ze ging in mei 2020 aan de slag als soci­aal kwar­tier­ma­ker in de Bui­ten­hof. Nu haar sta­ge is afge­rond kijkt ze met veel ple­zier terug op haar stage. 

Wijk­ge­richt werken

Het wijk­ge­richt wer­ken was niet nieuw voor Moen. De afge­lo­pen vijf jaar was ze name­lijk al aan de slag bij de Rode Feniks, een wijk­stich­ting in de wijk Bui­ten­hof, als dage­lijks bestuur­der en pro­ject­co­ör­di­na­tor. Ook woont ze zelf al 33 jaar in de wijk Bui­ten­hof en haar bei­de kin­de­ren gaan hier ook naar school. Zo kon ze haar oplei­ding en sta­ge­werk­zaam­he­den ver­ster­ken met de ken­nis en exper­ti­se die ze al had.

Sta­ge Cul­tuur­huis Delft

Tij­dens de sta­ge bij Cul­tuur­huis Delft heeft Moen de muziek­les­sen voor kin­de­ren van 6 t/m 18 jaar uit de wijk opge­zet. Daar­naast was ze betrok­ken bij de orga­ni­sa­tie van de zomer­ac­ti­vi­tei­ten zoals muziek, knut­se­len en dan­sen. Ook hielp ze mee met het maken van een Vakan­tie Doe Boek die het Cul­tuur­huis op de scho­len in de wijk heeft uit­ge­deeld (zie ook de foto boven­aan). De acti­vi­tei­ten voor de kin­de­ren vond ze het leukst: “Ik word er echt geluk­kig van om de ster­re­tjes in hun ogen te zien stralen.”

Coro­na

Door coro­na zijn er tij­dens een deel van Moen’s sta­ge helaas ook veel acti­vi­tei­ten stil­ge­legd en was het las­ti­ger om events te orga­ni­se­ren. “Maar ach­ter de scher­men waren we wel altijd bezig. Ik ben bij veel over­leg­gen geweest en heb zo ook met veel samen­wer­kings­part­ners con­tact gehad.

Toch veel geleerd

Ondanks alle erva­ring die ze al had en de beper­kin­gen door coro­na heeft ze tij­dens haar sta­ge toch nog veel bij­ge­leerd. “Ik ben heel blij dat ik in het team van Cul­tuur­huis terecht ben geko­men. Ik vindt het gewel­dig om hier onder­deel van te zijn en heb veel geleerd”, geeft Moen aan. “Ik hou ervan om acti­vi­tei­ten te orga­ni­se­ren en hier zoveel moge­lijk buurt­be­wo­ners bij te betrek­ken. De wijk Bui­ten­hof heeft niet zo’n goe­de naam, maar daar kun­nen wij het ver­schil in maken. Ik blijf dan ook graag in de toe­komst betrok­ken bij Cul­tuur­huis Delft”

Foto: Over­han­di­ging Vakan­tie Doe Boek bij Titus Brands­ma school met de Direc­teur Mauri­ce Bave­laar en wet­hou­der Hat­te van der Wou­den. Moen Man­g­roe staat op de ach­ter­ste rij. Foto­gra­fe: Esther de Cuijper