Terug naar overzicht

Kom op Buren­dag (zater­dag 25 sep­tem­ber) met al je vrien­den en vrien­din­nen krij­ten in de Bui­ten­hof tus­sen 11 en 16 uur! In de wijk vind je dan name­lijk zes prach­ti­ge mandala’s! Van de Mozart- tot aan de Cho­pin­laan. Onder bege­lei­ding van 3D Street­pain­ter Rian­ne te Kaat gaan jul­lie de mandala’s inkleu­ren met krijt, in de mooi­ste kleuren. 

Mandala’s krij­ten

Rian­ne heeft voor­af zes mandala’s gete­kend die ze samen met jul­lie wil gaan inkleu­ren. Ze legt tij­dens het krij­ten uit hoe de krijt­jes op ver­schil­len­de manie­ren kunt gebrui­ken en ver­telt je over kleu­ren en scha­du­wen. Kom jij haar hel­pen de buurt op te pim­pen? Na afloop vor­men de mandala’s een fees­te­lij­ke wan­del­rou­te door de wijk!

Wat is een mandala?

Een man­da­la is een cir­kel­vor­mi­ge figuur inge­vuld met aller­lei patro­nen en bij­zon­de­re sym­bo­len. Je kunt het zo invul­len als jij wilt en de kleu­ren kie­zen de jij mooi vindt. Het woord man­da­la stamt uit het Sans­kriet (een oude Indi­sche taal) en bete­kent let­ter­lijk ‘magi­sche cir­kel’, of ‘magisch wiel’. Een man­da­la heeft geen begin en geen ein­de. Zo kan (het maken van) deze teke­ning je inspi­re­ren en bewust maken van de onein­dig­heid van het bestaan en de ver­bin­ding met alles om je heen. Boven­al is het gewoon een mooi kunstwerk 🙂

3D-straat­kunst­werk The Culture

Op het plein voor het jeugd­cen­trum The Cul­tu­re aan de Mozart­laan maakt Rian­ne de dag voor­af­gaand aan Buren­dag een prach­ti­ge 3D street art kunst­werk met als the­ma ‘cul­tuur’. De leer­lin­gen van de Titus Brands­ma­school heb­ben haar daar­bij gehol­pen! Kom je op Buren­dag ook een kijk­je nemen bij het eindresultaat?