Terug naar overzicht
Gouden Klinker voor Perspektief

Cul­tuur­huis Delft werkt nauw samen met Ren­so Wong en Lin­da van der Kaaden van de orga­ni­sa­tie Per­spek­tief. We zien hier­door van dicht­bij hoe zij zich ont­fer­men over de (eco­no­misch) dak- en thuis­lo­zen die in Abts­wou­de Bloeit wonen.

Lock­down 2020
Ook tij­dens de eer­ste lock­down in 2020 lie­ten Ren­so en Lin­da een uit­zon­der­lij­ke inzet en betrok­ken­heid zien. Ze heb­ben zich ondanks de pan­de­mie dage­lijks kei­hard inge­zet voor ieder­een die hen nodig had. We heb­ben hier zo ont­zet­tend veel res­pect en waar­de­ring voor dat we hen heb­ben voor­dra­gen voor een Gou­den Klin­ker van de Gemeen­te Delft. We spron­gen dan ook een gat in de lucht toen we hoor­den dat de aan­vraag voor de gou­den klin­kers goed­ge­keurd was!

Uit­rei­king gou­den klinker
Op don­der­dag 11 maart was het zo ver en ont­vin­gen Ren­so en Lin­da in de woon­ka­mer van Abts­wou­de Bloeit hun Gou­den Klin­ker uit de han­den van Karin Schre­der­hof, Wet­hou­der wonen, Wmo, sport en armoe­de­be­strij­ding van de gemeen­te Delft. Met deze geper­so­na­li­seer­de klin­ker wor­den ze ver­eeu­wigd in de Jozefstraat.

Het ver­haal ach­ter de Gou­den Klinker
Jij bent goud …omdat je met je ini­ti­a­tief en inzet een ver­bin­den­de rol hebt in ons prach­ti­ge Delft. Met elkaar maken en hou­den we de stad leef­baar, voor­al in deze tijd. Je bent aan­ge­dra­gen door ande­re Delf­te­na­ren om deze gou­den klin­ker te ont­van­gen. Met trots, dank en gro­te waar­de­ring aan­ge­bo­den namens het col­le­ge van Bur­ge­mees­ter en Wet­hou­ders, Gemeen­te Delft

Foto: Ren­so Wong en Lin­da van der Kaaden krij­gen hun Gou­den Klin­ker van Wet­hou­der Karin Schre­der­hof. Op de ach­ter­grond zie je pro­gram­ma­ma­kers Mar­jet Roe­rink en Fem­ke Otto van Cul­tuur­huis Delft. Foto­gra­fe: Esther de Cuijper.