Terug naar overzicht

Euridice en Orfeo

De afge­lo­pen weken is Cul­tuur­huis Delft een mooie samen­wer­king aan­ge­gaan met Tre­So­nanz, een ope­ra­ge­zel­schap uit Delft bestaan­de uit de zan­ge­res­sen Chris­ti­na Völtl en Nata­scha Mor­sink. In twee groe­pen maken we ken­nis met de ope­ra ‘Euri­di­ce en Orfeo’, over Orfeo die zijn gelief­de Euri­di­ce wil terug­ha­len uit de dood. De ene groep is aan de slag gegaan met ope­ra zin­gen en de ande­re groep met decor maken. Daar­naast bezoe­ken we met z’n allen in okto­ber de ope­ra, die Tre­So­nanz op 13, 14 en 15 okto­ber speelt in HAL015 aan de Schieweg. 

Work­shops ope­ra zingen

In drie work­shops leer­den Tre­So­nanz en de muzi­kan­ten van Duo de Thuis­komt de groep van alles over ope­ra. Door gesprek­ken en zang­oe­fe­nin­gen. Ook zijn er muziek­stuk­ken inge­stu­deerd. Op woens­dag 11 okto­ber om 21.00 uur treedt de groep hier­mee op in de aula van Abts­wou­de Bloeit. Ieder­een is wel­kom om hier­bij te zijn en te komen luisteren!

Work­shops vogels maken

De ande­re groep heeft onder bege­lei­ding van docent Maai­ke Kalk­ho­ven en Mar­jet Roe­rink gro­te wit­te vlie­gen­de vogels gemaakt. Elke vogel draagt, net als een tover­lan­taarn, een her­in­ne­ring of wens in z’n buik, over ver­lies, rouw en het leven. Pre­cies waar de mythe van Orp­heus over gaat. De vogels zul­len straks te zien zijn­in het decor van de ope­ra in HAL015. Dat wordt een prach­tig gezicht!

Over de ope­ra Orfeo en Euridice

De ope­ra Orfeo en Euri­di­ce is geschre­ven door C.W. Gluck en werd voor het eerst opge­voerd in 1762. Tre­So­nanz heeft een eigen­tijd­se ver­sie gemaakt van deze ope­ra.  Dit heb­ben ze gedaan door muziek en tekst aan te pas­sen. Met her­ta­lin­gen van de tek­sten naar het Neder­lands, nieu­we muziek  in de vorm van accor­de­on en viool in plaats van een orkest en door zelf tij­dens de ope­ra een nieu­we rol aan te namen van toe­schou­wers die per­soon­lijk com­men­taar geven op het ver­haal. Dit is zeer onge­brui­ke­lijk in de ope­ra-wereld, maar maakt het stuk hele­maal van deze tijd. Ook heeft Euri­di­ce in de ope­ra een gelijk­waar­di­ge rol aan die van Orfeo gekre­gen. Dit zorgt ervoor dat het stuk toe­gan­ke­lijk is voor lief­heb­bers, maar ook voor nieuw publiek, ter­wijl de ori­gi­ne­le ope­ra van C.W. Gluck her­ken­baar over­eind blijft staan. 

Je vindt meer infor­ma­tie over de ope­ra op de web­si­te van Tre­So­nanz. Tic­kets zijn te koop via de web­si­te van HAL015.

Foto: Work­shop ope­ra Euri­di­ce en Orfeo bij Cul­tuur­huis Delft door Tre­So­nanz. Foto­graaf: Suzan­ne Vissers