Terug naar overzicht

Omdenktank Fonds 1818

Van­af maart 2021 orga­ni­seert Fonds 1818 elke maand De Omdenk­tank. Dit is een onli­ne ses­sie waar­in spre­kers wor­den uit­ge­no­digd om iets te ver­tel­len over een suc­ces­ver­haal ten tij­de van de corona­cri­sis. Voor de ses­sie van dins­dag 6 april zijn Mar­jet Roe­rink, pro­gram­ma­ma­ker Cul­tuur­huis Delft, en Marie­ke Rol­loos, naai­ate­lier Stich­ting Stunt, uit­ge­no­digd om te ver­tel­len over hun samenwerking. 

Samen­wer­king Stunt & Cultuurhuis

In deze onze­ke­re tij­den waar­in veel acti­vi­tei­ten niet door kun­nen gaan of uit­ge­steld moe­ten wor­den van­we­ge de coron­a­maat­re­ge­len, zijn Stich­ting Stunt en Cul­tuur­huis Delft toch tot een inten­sie­ve en suc­ces­vol­le samen­wer­king geko­men! We heb­ben bij­voor­beeld de han­den ineen gesla­gen bij de orga­ni­sa­tie van Buren­dag 2020 in de Voor­hof. Daar­naast heeft dit con­tact heeft geleid tot de ont­wik­ke­ling van een rug­zak door onze ‘huis­kok’ Rowen­dy, die nu niet meer kan koken voor groe­pen in de woon­ka­mer van Abts­wou­de Bloeit. We ver­tel­len je graag meer over deze bij­zon­de­re samen­wer­king, hoe wij dit heb­ben aan­ge­pakt en wat voor bij­zon­ders hier­uit is voortgekomen.

Wat is de Omdenktank?

Met de Omdenk­tank wil Fonds 1818 haar aan­vra­gers maan­de­lijks op een dins­dag van 12:00 – 12.30 uur een kor­te pep­talk bie­den, gevuld met inspi­ra­tie en inzicht. Voor ieder­een die wel wat omdenk­kracht en posi­ti­vi­teit kan gebrui­ken. Elke maand laten uit­een­lo­pen­de spre­kers zien wat er nog wél moge­lijk is en wel­ke wegen je kunt bewan­de­len. Je kunt één ses­sie aan­ha­ken maar ook alle­maal. Aan­mel­den is wel ver­plicht en kan via de web­si­te van Fonds 1818.

Foto: Stich­ting Stunt en Cul­tuur­huis Delft slaan de han­den ineen op Buren­dag 2020. Foto­gra­fe: Esther de Cuijper.

Aan­mel­den voor De Omdenktank