Terug naar overzicht

Zomeractiviteit met Gonny Stuur

Delft­se ver­ha­len uit de lock­down peri­o­de van bewo­ners uit de Bui­ten­hof en de Voor­hof wor­den ver­beeld in de expo­si­tie van de Cultuur(t)huis doos. Beel­dend kun­ste­naar Gon­ny Stuut heeft deze doos spe­ci­aal ont­wik­keld voor het Cultuurhuis.

In de Cultuur(t)huis doos zaten vier opdrach­ten. Een teken­op­dracht waar­in de deel­ne­mers laten zien wat voor hen de drie belang­rijk­ste voor­wer­pen uit hun huis zijn, de opdracht om een col­la­ge te maken met de vraag: ‘hoe zie jij jezelf? Van alle knut­sel­spul­len in de doos wer­den mas­kers gemaakt, met het mas­ker wordt uit­ge­drukt hoe ieder­een zich voel­de in de afge­lo­pen tijd. Tot slot was er de opdracht een ver­haal of gedicht te schij­ven over ‘wat er in je hoofd omgaat’, wat maakt voor jou sfeer? Wat zijn je wen­sen en waar­naar ver­lang je? Wat is voor jouw belang­rijk en wat voor soort muziek, boe­ken of eten waren voor jou hoog­te­pun­ten van de dag? Al benieuwd wat ieder­een gemaakt heeft?

Op zater­dag 12 sep­tem­ber tus­sen 14:00 en 17:00, wor­den de cre­a­ties van de deel­ne­mers ten­toon­ge­steld. Het zal heel ver­ras­send zijn wat ieder­een ervan gemaakt geeft.

Laat even weten of je komt door een mail­tje te stu­ren naar femke@cultuurhuisdelft.nl of zet jezelf even op aan­we­zig op ons Facebook eve­ne­ment, zodat wij reke­ning kun­nen hou­den met de opkomst.

Geor­ga­ni­seerd door: Cul­tuur­huis Delft & Ate­lier Gon­ny Stuut
Datum: Zater­dag 12 sep­tem­ber tus­sen 14:00 en 17:00
Loca­tie: Woon­ka­mer Abts­wou­de Bloeit! Adres: Aart van der Leeuwlaan 332