Terug naar overzicht

Nathalie van der Hak - Rob Acket
Voor het nati­o­na­le pro­gram­ma Delft West werd Nat­ha­lie van der Hak geïn­ter­viewd. Dit inter­view ver­scheen in de inspi­ra­tie­bun­del ‘Cre­a­ti­vi­teit, lef en een lan­ge adem’ van het Minis­te­rie van Bin­nen­land­se Zaken. Nat­ha­lie van der Hak is direc­teur van Stich­ting Delfts Peil, de pen­voer­der van Cul­tuur­huis Delft. Als Cul­tuur­huis Delft zijn we onder­deel van het nati­o­na­le programma.

Hier­on­der lees je twee pas­sa­ges uit het interview:

Bepa­len­de ontmoetingen
Wat leve­ren de inzet van de cul­tu­re­le acti­vi­tei­ten en ont­moe­tin­gen op? Van der Hak ziet impact op meer­de­re niveaus. “Wij hel­pen indi­vi­du­e­le buurt­be­wo­ners om zich gehoord en gezien te voe­len. Dat draagt eraan bij dat ze gezon­der en geluk­ki­ger in het leven staan. Voor de een bete­kent dit dat hij of zij niet lan­ger een­zaam is, de ander wordt wel­licht behoedt voor het cri­mi­ne­le pad. Uiter­aard is dat posi­tief voor de per­so­nen in kwes­tie, maar ook voor de omge­ving. Het wordt pret­ti­ger en vei­li­ger in de buurt.” Daar­naast heb­ben de ont­moe­tin­gen ande­re posi­tie­ve effec­ten. Van der Hak ziet ze als mid­del tegen pola­ri­sa­tie, maar ook als gebeur­te­nis­sen die men­sen op een ander spoor kun­nen zetten.

Repre­sen­ta­tief en inclusief
Met bij­na 15 jaar als direc­teur op de tel­ler, mag Van der Hak een erva­ren rot heten waar het gaat om het leve­ren van een posi­tie­ve bij­dra­ge aan de leef­baar­heid en vei­lig­heid door mid­del van kunst en cul­tuur. Heeft zij tips voor pro­fes­si­o­nals die hier een start mee gaan maken? “Werk vraag gestuurd, bottom-up. Waar heeft de doel­groep behoef­te aan? Pas als je dat in beeld hebt, kun je zin­vol­le din­gen doen. Zorg er daar­naast voor dat je repre­sen­ta­tief bent voor de buurt, en inclu­sief. Wees her­ken­baar voor de men­sen en betrek ze erbij. Dat klinkt een­vou­dig, maar het kan in de prak­tijk nog best las­tig zijn. Er zijn buurt­be­wo­ners die zelf moei­lijk de weg weten te vin­den rich­ting voor­zie­nin­gen, en die tege­lij­ker­tijd ook las­tig te berei­ken zijn. Bij­voor­beeld omdat ze de Neder­land­se taal niet goed beheer­sen, of omdat ze instan­ties en orga­ni­sa­ties wan­trou­wen. Het heeft dan wei­nig zin om huis aan huis een fly­er of een brief door de bus te duwen. Ga naar de scho­len, de win­kel- cen­tra en ande­re plek­ken waar deze men­sen komen en ga met ze in gesprek. Dat is voor bepaal­de groe­pen de eni­ge manier om ze te berei­ken. Het kost een beet­je extra inspan­ning, maar als je daar­mee voor iemand nieu­we deu­ren opent is het die moei­te meer dan waard.”

Het hele inter­view lezen? Je vindt het hieronder

Foto: Rob Acket