Terug naar overzicht

Workshop Studio 015

Bij Stu­dio 015 van Cul­tuur­huis Delft gaan mei­den van 10 t/m 17 jaar cre­a­tief aan de slag. Van dans tot illu­stra­tie en kal­li­gra­fie tot fas­hi­on. Elke maand zijn er cre­a­tie­ve bij­een­kom­sten in Jon­ge­ren­cen­trum The Mall aan de Her­mes­straat 65. Daar­naast is er elke eer­ste maan­dag van de school­va­kan­ties een groots mei­de­n­e­vent met sport, beau­ty en kunst bij Wijk­cen­trum Bui­ten­ge­woon aan Mozart­laan 670.

Cul­tuur­coach Maaike

De acti­vi­tei­ten bij Stu­dio 015 wor­den geor­ga­ni­seerd en bege­leid door cul­tuur­coach Maai­ke Kalk­ho­ven. Ze is zelf ook kun­ste­naar en werkt veel met kera­miek. “Kunst kent veel ver­schil­len­de vor­men. Bij Stu­dio 015 kun­nen de mei­den ont­dek­ken wat zij graag wil­len doen of wie zij zijn. Waar ben jij goed in? Wat wil je graag leren? Wat heb je nodig om te groeien?”

Vrou­we­lij­ke kunstenaars

Door elke keer een ande­re jon­ge vrou­we­lij­ke kun­ste­naar uit te nodi­gen voor een work­shop kun­nen de mei­den in een vei­li­ge omge­ving steeds iets nieuws uit­pro­be­ren. De jon­ge vrou­we­lij­ke kun­ste­naars zijn een rol­mo­del voor de mei­den. “Wie weet vind je iets dat je zo blij maakt, dat je ermee door wilt gaan.” 

Voor mei­den door meiden

Daar­naast geeft Maai­ke de mei­den ook zelf de kans om de touw­tjes in han­den te nemen: Hiba (15 jaar) kan bij­voor­beeld fan­tas­tisch dan­sen en wil later dan­se­res wor­den. In novem­ber geeft ze op haar ver­zoek haar aller­eer­ste eigen dans­les bij Stu­dio 015 aan de ande­re meiden!

Foto: Aan de slag met schil­de­ren en graf­fi­ti bij Stu­dio 015. Foto­graaf: Maai­ke Kalkhoven