Terug naar overzicht

Buurtverbindingsshow

Tij­dens Buren­dag op zater­dag 25 sep­tem­ber speel­den we met Cul­tuur­huis op drie straat­fees­ten in de wij­ken de voor­stel­ling ‘De Buurt­ver­bin­dings­show’. Deze straat­the­a­ter­voor­stel­ling werd als prijs ver­loot onder alle straat­feest­pak­ket­ten die bij ons aan­ge­vraagd zijn. De voor­stel­ling werd zeer goed ont­van­gen en was echt een gave aan­vul­ling op de straatfeesten!

De voor­stel­ling is gemaakt door Suzan­ne Vis­sers en gespeeld door Marije Lang­horst en Kai Slag­hek. Het ver­haal gaat over Broer en Zus die na lang zoe­ken ein­de­lijk een nieu­we woning heb­ben, ze komen enthou­si­ast aan in hun nieu­we straat om alvast de sfeer te proe­ven. Ten­min­ste, dat is wat Broer denkt. Zus weet allang dat er hele­maal geen woning is, daar­om heeft ze ten­ten mee­ge­no­men die ze opzet mid­den op straat. Als Broer vraagt of hij even bij iemand thuis mag plas­sen komen de twee erach­ter dat ze zich­zelf nog niet voor­ge­steld heb­ben aan de nieu­we buren!

Ze ver­dwij­nen in de ten­ten en ver­an­de­ren in show­mas­ters. In vier ron­des nemen de buren het tegen elkaar op, Broer en Zus zijn de team­cap­tains. De buren moe­ten zo snel moge­lijk op volg­or­de van leng­te gaan staan in de ron­de ‘Op volg­or­de’, ren­nen met spul­len uit hun hui­zen naar bui­ten tij­dens de ‘Voor­wer­pen­bin­go’, spe­len leven­groot het spel ‘Wie is het?’ en beant­woor­den vra­gen in de Quizronde.

Bij de laat­ste vraag in de Quiz­ron­de ver­spreekt Zus zich en komt Broer erach­ter dat er hele­maal geen huis is, boos vouwt hij zijn tent op. Als hij klaar is om te ver­trek­ken doet Zus een ver­zoe­nings­po­ging en ver­telt een ver­haal­tje van vroe­ger. Broer, die eerst nog­al geïr­ri­teerd rea­geert, koelt weer wat af. De twee besef­fen zich dat het niet uit­maakt waar ze wonen, als ze maar bij elkaar zijn.

Foto­gra­fie: Esther de Cuijper