Terug naar overzicht

BuitenGewoon

Vlnr: Jan­nie Kool­haas (prijs­win­naar), wet­hou­der Karin Schre­der­hof, Miri­am Pla­to (Rode Feniks), prijs­win­naar, Beni­am Ehdego (Delft voor Elkaar), Jim Jan­sen (CANIDREAM), Ange­la Kok (Cul­tuur­huis), Moen Man­g­roe (Rode Feniks). (Foto: Esther de Cuijper)

Op zater­dag 24 sep­tem­ber, tij­dens een fees­te­lij­ke Buren­dag in de wijk Bui­ten­hof, ont­hul­de wet­hou­der Karin Schre­der­hof de nieu­we naam van het wijk­cen­trum aan de Mozart­laan 670: Bui­ten­Ge­woon. De naam werd gese­lec­teerd uit meer dan 70 inzen­din­gen van wijk­be­wo­ners. De twee win­naars die de nieu­we naam aan­droe­gen won­nen bei­de een bood­schap­pen­te­goed van € 100,-.

Ont­hul­ling BuitenGewoon
Wet­hou­der Schre­der­hof maak­te de nieu­we naam Bui­ten­Ge­woon bekend door een gro­te ban­ner te ont­hul­len. De ban­ner is de afge­lo­pen weken gemaakt door jon­ge­ren uit de wijk, samen met kun­ste­naar Roe­lof Schier­beek. Het resul­taat is een prach­tig doek dat een mooie plek krijgt bij het wijkcentrum.

Bui­ten­Ge­woon mar­keert nieu­we start
De prijs­vraag voor de nieu­we naam werd uit­ge­schre­ven door de orga­ni­sa­ties CANIDREAM, Cul­tuur­huis Delft, Delft voor Elkaar en Rode Feniks. In juni 2021 ver­huis­den deze par­tij­en naar het wijk­cen­trum aan de Mozart­laan en orga­ni­seer­den ze als eer­ste gro­te geza­men­lij­ke acti­vi­teit een suc­ces­vol­le Buren­dag. Nu, pre­cies een jaar later, was het tijd voor een fris­se nieu­we naam. “De naam Bui­ten­Ge­woon mar­keert een nieu­we start voor het wijk­cen­trum met een ver­nieuwd pro­gram­ma voor en door de wijk”, aldus Ange­la Kok van Cul­tuur­huis Delft.

Buren­dag 2022
Naast de ont­hul­ling van de nieu­we naam was Buren­dag weer ouder­wets gezel­lig voor jong en oud! Er was the­a­ter­les, een kick­boks cli­nic, een work­shop weven en een tafel­ten­nis tour­nooi. De midddag werd muzi­kaal omlijst door live optre­dens van 015 on Sta­ge en Open Stu­dio Delft.

Voor en door de wijk
Heb jij een idee voor een acti­vi­teit of eve­ne­ment in wijk­cen­trum Bui­ten­Ge­woon? Neem dan con­tact op met één van de orga­ni­sa­ties, ze komen graag met je in gesprek. Samen maken we de wijk nog mooier!