Terug naar overzicht

Studio 015

Anke is jon­ge­ren­wer­ker en team­lei­der bij The Mall, de plek waar Stu­dio 015 veel cre­a­tie­ve bij­een­kom­sten voor mei­den van 10 – 17 jaar orga­ni­seert. We wer­ken heel fijn met elkaar samen en kij­ken ernaar uit om dit voort te zet­ten in 2024. 

Kun je iets over jezelf vertellen?

“Mijn naam is Anke, naast jon­ge­ren­wer­ker ben ik ook team­lei­der bij The Mall. Ik ben hier 12 jaar gele­den als sta­gi­air begon­nen en nooit meer weg­ge­gaan. Ik werk hier met de groep kin­de­ren en jon­ge­ren boven de 10 jaar.”

Kun je iets ver­tel­len over The Mall?

“The Mall is een jon­ge­ren­cen­trum voor ieder­een van 7 t/m 23 jaar. We heb­ben per leef­tijds­ca­te­go­rie ver­schil­len­de inloop­mo­men­ten. We zijn echt een 2e huis­ka­mer in de wijk. Een vei­li­ge plek om te zijn, een kop­je thee te drin­ken en spel­le­tjes te spe­len. Ook hel­pen we wan­neer nodig met hulp­vra­gen of kun­nen we doorverwijzen.”

Waar­om past Stu­dio 015 zo goed bij The Mall?

“We heb­ben hier veel cre­a­tie­ve mei­den die niet altijd de moge­lijk­he­den heb­ben om dit ver­der te ont­dek­ken of niet pre­cies weten wat er alle­maal bestaat op dit vlak. Het is echt super leuk dat Stu­dio 015 dit de mei­den wel kan bie­den en hen zo ken­nis laat maken met aller­lei cre­a­tie­ve acti­vi­tei­ten. We zijn echt heel blij met deze leu­ke samenwerking!”

Wat zijn voor jou de mooie momen­ten bij Stu­dio 015?

“Ik vind de Mei­den Events in de vakan­ties erg leuk, omdat ze heel groots zijn. Maar ik vind het ook heer­lijk om de meis­jes tij­dens de work­shops lek­ker bezig te zien, zoals met kera­miek en muziek. Ieder­een maakt dan z’n eigen cre­a­tie en ze leg­gen echt iets van zich­zelf erin. Ook vind ik het gewel­dig dat de mei­den ook zelf onder­wer­pen beden­ken of zelfs work­shops gaan geven. Zo wordt het echt een acti­vi­teit voor en door de mei­den zelf.”

Aan de slag met kera­miek bij Studi0 015. Foto: Maai­ke Kalkhoven.

Por­tret van Anke, gemaakt door Maai­ke Kalkhoven:

Profielfoto Anke Studio 015