Muziek in de wijk: altijd wil­len zin­gen of gitaar of pia­no leren spe­len. 

Dat kan nu! Ben je tus­sen de 6 en 18 jaar en woon je in de Bui­ten­hof. Geef je dan alvast op!

Zodra het weer kan star­ten we met een infor­ma­tie­mid­dag in Del­fia en drie gra­tis proef­les­sen. Daar­na beslis je of je door wilt gaan. De muziek­les kost € 217,50 voor 20 les­sen van 20 minu­ten. Wij zien graag dat muziek­les­sen toe­gan­ke­lijk zijn voor alle kin­de­ren. Om dit doel te berei­ken wer­ken wij samen met het https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/zuid-holland/die kin­de­ren uit gezin­nen met bij­voor­beeld een mini­mum inko­men hel­pen zodat zij vol­waar­dig kun­nen par­ti­ci­pe­ren in de samen­le­ving en dus ook muziek­les­sen kun­nen vol­gen. Op de site kun je zien of je in aan­mer­king komt voor een aan­vraag?

Heb je nog vra­gen of wil je je alvast aan­mel­den, neem con­tact op met Moen van de Rode Feniks,  moen@rode-feniks.nl

Of angela@cultuurhuisdelft.nl

Deze muziek­les­sen wor­den aan­ge­bo­den door Cul­tuur­huis Delft, de Rode Feniks en Drøn Muziek.