Terug naar overzicht

Woord & Draad

De afge­lo­pen maan­den weef­den 60 Delf­te­na­ren onder bege­lei­ding van kun­ste­naar Bart Gor­ter het Kleed van Delft. Elk weef­de een eigen stuk stof of kle­ding in. Het resul­taat is een meters­lang kleed vol ver­ha­len en her­in­ne­rin­gen, dat zater­dag 18 maart te zien was in de expo­si­tie van stads­pro­ject Woord & Draad in Muse­um Prin­sen­hof Delft. Om 15.00 uur gaf Woord & Draad het kleed cadeau aan de stad. Het werd in ont­vangst geno­men door wet­hou­der Maai­ke Zwart en muse­um­di­rec­teur Janel­le Moerman.

“Prach­tig om de samen­wer­king tus­sen zoveel Delf­te­na­ren en Delft­se orga­ni­sa­ties samen te zien komen in dit Kleed”, aldus wet­hou­der Zwart. “Het gege­ven dat Delft in de 17e eeuw een bloei­en­de tapijt­in­du­strie ken­de geeft het kleed een extra bete­ke­nis.” Muse­um Prin­sen­hof Delft, Stich­ting Delfts Peil, Wet­hou­der Zwart, artis­tiek lei­der Mar­jet Moer­man en weef­kun­ste­naar Bart Gor­ter onder­te­ken­den ten over­staan van het publiek het cer­ti­fi­caat van over­dracht: “Het is altijd weer span­nend om een nieuw object toe te voe­gen aan je col­lec­tie”, ver­woord­de direc­teur Moerman.

Woord & Draad
Het Kleed van Delft is onder­deel van het stads­pro­ject Woord & Draad dat per­soon­lij­ke ver­ha­len van Delf­te­na­ren ver­weeft met hun lief­de voor tex­tiel. Hon­der­den Delf­te­na­ren heb­ben sinds sep­tem­ber 2022 mee­ge­werkt aan dit bij­zon­de­re com­mu­ni­ty art pro­ject. Naast het Kleed van Delft was er in de expo­si­tie van zater­dag 18 maart van 11.00 tot 22.00 uur nog veel mee te zien: de Tex­tiel­stad, de Delft­se Kle­den, de Jas van Delft en de Jurk van Delft. De een­daag­se expo­si­tie in Muse­um Prin­sen­hof Delft was een prach­ti­ge mani­fes­ta­tie van het pro­ject Woord & Draad: “Ik ben zo ont­zet­tend trots op al het moois dat er te zien en te horen was”, aldus artis­tiek lei­der Mar­jet. “Het was een prach­ti­ge dag die niet in woor­den te vat­ten is, met veel ont­roe­ren­de momen­ten”, omschrijft Nat­ha­lie van der Hak, zake­lijk leider.

Intiem the­a­ter op his­to­ri­sche locatie
‘s avonds was er een the­a­ter­tour door het muse­um heen, waar­in de ver­ha­len ach­ter de tex­tiel tot leven kwa­men. In ver­schil­len­de ruim­tes in het muse­um werd er gezon­gen, ver­telt, muziek en the­a­ter gespeeld. De tour was bin­nen enke­le dagen nadat de inschrij­ving start­te al uitverkocht.

Het is nog niet voorbij
Het pro­ject wordt zo goed ont­van­gen in de stad, dat er nog een toe­gift wordt gege­ven: van 20 maart t/m 20 april 2023 zijn het Kleed van Delft en de Tex­tiel­stad nog te bewon­de­ren in OPEN aan het Ves­te­plein 100 in Delft.

Kijk voor meer infor­ma­tie op www.woordendraad.nl en volg het pro­ject via Facebook en Inst­agram.

Foto: Het Kleed van Delft werd ont­huld door Kha­lid en Ali­na, die ook mee weef­den, en over­han­digd als cadeau aan de stad. Zij rol­den het kleed uit in de vol­le leng­te. Op de ach­ter­grond vlnr: Mar­jet Roe­rink (artis­tiek lei­der Woord & Draad), Bart Gor­ter (weef­kun­ste­naar van het Kleed van Delft), Janel­le Moer­man (direc­teur Muse­um Prin­sen­hof Delft), Nat­ha­lie van der Hak (zake­lijk lei­der Woord & Draad en direc­teur Stich­ting Delfts­Peil) en Maai­ke Zwart (Wet­hou­der Duur­zaam­heid, Werk en inko­men en Eco­no­mie). (Foto­graaf: Esther de Cuijper)

Lees ook: