Terug naar overzicht

Woord en Draad

Foto: Bart Gorter.

In sep­tem­ber start Woord & Draad. Dit is een pro­ject waar­in per­soon­lij­ke ver­ha­len van bewo­ners in Delft een podi­um krij­gen en tex­tiel de rode draad vormt. Woord en Draad is een ver­volg op het tex­tiel­pro­ject ‘De Delft­se Kle­den’, waar ‘De Jurk van Delft’ onder­deel van was. De jurk werd gebor­duurd door 310 Delft­se vrou­wen afkom­stig van 28 nati­o­na­li­tei­ten, divers in leef­tij­den en ach­ter­gron­den. Dit pro­ject vond pre­cies 20 jaar gele­den plaats in 2002. 

Woord & Draad

Woord & Draad is een com­mu­ni­ty arts pro­ject onder regie van the­a­ter­re­gis­seur en artis­tiek lei­der Mar­jet Roe­rink. Het wordt het een cross-over tus­sen podi­um­kun­sten & tex­tiel. Hier­mee ver­bindt ze niet alleen twee kunst­vor­men maar voor­al werel­den van men­sen die elkaar gaan krui­sen en ont­moe­ten. Ambacht vormt let­ter­lijk en figuur­lijk de rode draad door het publiek. Tij­dens het weven, bor­du­ren, brei­en, vil­ten en naai­en wor­den ver­ha­len opge­haald en gedeeld. Het eind­re­sul­taat is een voor­stel­ling in The­a­ter de Ves­te en een expo­si­tie in Muse­um Prin­sen­hof Delft, inclu­sief een levens­gro­te jas en een kleed waar alle Delft­se bewo­ners in de loop van het pro­ject aan mee kun­nen wer­ken. Ook de oor­spron­ke­lij­ke Jurk van Delft van 20 jaar terug, die tot op heden zorg­vul­dig bewaard wordt in Muse­um Prin­sen­hof Delft, wordt geëx­po­seerd als getui­ge­nis van 20 jaar cul­tu­re­le participatie.

Lees onder deze foto’s ver­der hoe het pro­ject Woord & Draad er pre­cies uit gaat zien en wel­ke acti­vi­tei­ten er wor­den georganiseerd. 

Pro­ject Delft­se Kle­den en De Delft­se Jurk. Hier­in werd veel gewerkt met bor­du­ren. Foto’s: Han­nah Anthonysz.

Work­shops weven

Van­af woens­dag 7 sep­tem­ber star­ten de work­shops voor Woord & Draad. Je leert hier de basis van het weven en werkt door klei­ne lap­jes te weven (zoge­naam­de pot­hol­ders­loom) mee aan de levens­gro­te jas. Je hoeft geen erva­ring te heb­ben met weven of hand­wer­ken om mee te kun­nen doen. Er is altijd bege­lei­ding aan­we­zig om je op weg te hel­pen of te bege­lei­den waar dat nodig is.

Mar­jet Roe­rink is daar­naast op zoek naar ver­ha­len van de men­sen ach­ter het hand­wer­ken. Wat bete­kent het hand­wer­ken voor jou? Geeft het je rust, maak je iets voor een spe­ci­aal iemand of heb je een mooie her­in­ne­ring. Het kan een groot ver­haal zijn maar ook klein. Over een­zaam­heid of juist troost. Over lief­de over over verdriet.

Tij­dens de work­shops is er kof­fie, thee en lek­kers. En veel gezel­lig­heid! Er zijn geen kos­ten aan ver­bon­den. Er zijn in totaal 16 work­shops, op acht woens­da­gen en op twee loca­ties. Je kunt hier­van één work­shop mee­doen maar ook alle 16. Pre­cies wat bij jouw agen­da past! Je bent ook vrij om bin­nen te lopen tij­dens de work­shops wan­neer het jou uitkomt.

 • Data: woens­dag 7, 14, 21, 28 sep­tem­ber en 5, 12, 19 en 26 oktober.
 • Loca­tie och­tend­work­shops: Wijk­cen­trum The Cul­tu­re aan de Mozart­laan 670. Tijd: Van 09:30 t/m 11:30 uur
 • Loca­tie mid­dag­work­shops: Abts­wou­de Bloeit aan de Aart van der Leeuwlaan 332. Tijd: 14:00 t/m 16:00 uur.

Offi­ci­ë­le kick-off Woord & Draad 

De offi­ci­ë­le kick-off van Woord & Draad vindt plaats tij­dens Open Monu­men­ten­dag op zater­dag 10 en zon­dag 11 sep­tem­ber. In de machi­ne­ka­mer in het Vak­werk­huis maak je ken­nis met de wereld van het weven en wor­den ver­ha­len uit­ge­wis­seld. Doe mee en maak je eigen weef­pa­troon in onze door­lo­pen­de work­shop door kun­ste­naar Bart Gor­ter. De work­shop kan gevolgd wor­den door ieder­een! Er is naast de work­shop ook werk van Bart Gor­ter te zien in de ruim­te en er ligt een lan­ge gewo­ven loper naar de entree van de machi­ne­ka­mer. Ieder­een is van har­te wel­kom langs te komen!

 • Data & tij­den: zater­dag 10 (12:00 – 17:00 uur) en zon­dag 11 sep­tem­ber (12:00 – 17:00 uur)
 • Loca­tie: Vak­werk­huis aan de Pro­fes­sor Snij­ders­straat 2
woord en draad

Stads­col­lec­tie textiel

In novem­ber is Woord & Draad te vin­den in Expo­si­tie­ruim­te 38CC. Hier wordt van 5 t/m 19 novem­ber een stads­col­lec­tie opge­bouwd en ten­toon­ge­steld in een levens­gro­te let­ter­bak met vak­jes. Alle inwo­ners van Delft zijn wel­kom om hun eigen hand­ge­maak­te tex­tiel­werk hier te expo­se­ren. Dit kan een inge­lijst bor­duur­werk zijn maar ook kle­ding, pop­pe­tjes, haak­werk, quilts, etc. Alles wat met tex­tiel te maken heeft is wel­kom! Kom jij ook jouw werk expo­se­ren? De fees­te­lij­ke ope­ning van de col­lec­tie is op woens­dag 5 novem­ber 16:00 uur. Op zater­dag 19 novem­ber kan ieder­een zijn/haar werk weer opha­len tij­dens een afslui­ten­de bor­rel. Naast de stads­col­lec­tie wor­den ook Delft­se Kle­den en De Jurk van Delft van 20 jaar gele­den hier geëxposeerd.

 • Data: zater­dag 5 t/m zater­dag 19 november
 • Loca­tie: Expo­si­tie­ruim­te 38 CC aan de Papen­straat 5
 • Ope­nings­tij­den: woens­dag t/m zon­dag 13:00 t/m 17:00 uur

Het Kleed van Delft in progress

Tij­dens drie week­en­den in novem­ber is beel­dend kun­ste­naar Bart Gor­ter samen met zijn weef­ge­touw te vin­den in 38CC. Alle inwo­ners van Delft kun­nen langs­ko­men met een stuk stof, kle­ding of wol met her­in­ne­rin­gen en ver­ha­len. Dit mate­ri­aal zal Bart samen met de bezoe­ker ter plek­ke inwe­ven het inge­re­gen weef­ge­touw. Zo ont­staat een groot kleed van levens­ver­ha­len en her­in­ne­rin­gen: Het Kleed van Delft. De tij­dens het weven ont­sta­ne gesprek­ken wor­den door Mar­jet Roe­rink opge­te­kend en deels ver­werkt in de gro­te fina­le. Kom langs om Bart Gor­ter live aan het werk te zien en neem jouw stuk tex­tiel met her­in­ne­rin­gen mee.

 • Data: 5, 9, 12, 16 en 19 november
 • Loca­tie: Expo­si­tie­ruim­te 38 CC aan de Papen­straat 5
 • Ope­nings­tij­den: woens­dag t/m zon­dag 13:00 t/m 17:00 uur

Muzi­ka­le Ver­tel­voor­stel­ling in The­a­ter de Veste

Op zon­dag 20 novem­ber is de voor­stel­ling van Woord & Draad in The­a­ter de Ves­te. In de the­a­ter­voor­stel­ling vormt het ambacht de rode draad. De per­soon­lij­ke ver­ha­len over wat hand­werk voor iemand bete­kent wor­den op diver­se manie­ren ver­teld. Live gespro­ken maar ook d.m.v. muziek, zang, audio­frag­men­ten, dans­fra­ses, film en ande­re kunst­ui­tings­vor­men. De pre­sen­ta­tor van de avond ver­telt, zingt en beweegt zich langs de per­so­nen op het podi­um en vormt daar­mee de struc­tuur en de lijm in de col­la­ge van ver­ha­len. Ze zal gekleed gaan in een levens­gro­te jas, die als een stel­la­ge om haar heen zit. Een jas, samen­ge­steld uit de per­soon­lijk gewe­ven stuk­ken stof met ver­ha­len en her­in­ne­rin­gen van de spe­lers en deel­ne­mers van handwerkgroepen.

 • Datum: zon­dag 20 november
 • Loca­tie: The­a­ter de Ves­te aan de Asvest 1

Eind­ma­ni­fes­ta­tie in Muse­um Prin­sen­hof Delft

Het Kleed van Delft wordt in maart 2023 getoond in Muse­um Prin­sen­hof Delft met theater‑, film‑, dans- en muziek­frag­men­ten, waar nieu­we ver­ha­len van men­sen met inte­res­se voor ambacht en tex­tiel in de loop van de tijd door Mar­jet aan toe­ge­voegd zijn. Er komt een live ope­ning van de ten­toon­stel­ling bestaan­de uit De Jurk van Delft van des­tijds (2002) en de inmid­dels nieuw gemaak­te Jas van Delft­se ver­ha­len én Het Kleed van Delft van 2022–2023.  Na afloop gaat alles terug in het depót. 

 • Datum: maart 2023
 • Loca­tie: Muse­um Prin­sen­hof Delft aan het Sint Agat­hap­lein 1 

Meer weten of meedoen? 

Alle inwo­ners van Delft zijn van har­te uit­ge­no­digd om deel te nemen aan het pro­ject Woord & Draad. Het is een pro­ject voor en door alle Delf­te­na­ren en Del­ve­na­ren. Heb je vra­gen of wil je je ergens voor aan­mel­den? Mail dan naar aanmelden@cultuurhuisdelft.nl.

In Woord & Draad gaan we veel aan de slag met weven. Foto’s: Bart Gorter.