Terug naar overzicht

Op Buren­dag biedt Werk­se we een aan­ge­past fees­te­lijk pro­gram­ma in samen­wer­king met Delft4Globalgoals. Het is van­daag naast Buren­dag name­lijk ook Glo­balGoals­dag! Speel bij Werk­se gra­tis het Wereldd­doe­len­spel. Daar­naast kun je bij hier terecht voor een kop­je kof­fie en wat lek­kers. Werk­se is, samen met Pio­niers­kwar­tier en Stunt, ook één van de start­pun­ten van een leu­ke speurtocht.

Werk­se! bege­leidt Delf­te­na­ren met een afstand tot de arbeids­markt naar pas­send werk. Dat doen we elke dag, al ruim 90 jaar. Omdat we ervan over­tuigd zijn dat een baan het ver­schil maakt! Soms is het een kwes­tie van de juis­te vaca­tu­re en werk­ge­ver vin­den. Maar meest­al inves­te­ren we eerst in de ont­wik­ke­ling van onze kan­di­da­ten om de kans op een pas­sen­de baan te ver­gro­ten. Men­sen met een arbeids­be­per­king bie­den we pas­send werk in onze werk­leer­be­drij­ven. Met onze loca­tie aan de Vul­ca­nus­weg 281 wil­len we je nog beter van dienst zijn en bij jou in de buurt hel­pen in de zoek­tocht naar werk.

Op 25 sep­tem­ber lan­ceert Delft4GlobalGoals de Glo­balGoals­Wan­de­ling, langs plek­ken in Delft waar wordt gewerkt aan een bete­re wereld. Deze rou­te gaat ook door Voor­hof en Bui­ten­hof, o.a. langs stich­ting Stunt en buurt­tuin Voor­hof. Loop alvast een stuk­je van de wan­de­ling mee aan de hand van een speur­tocht die spe­ci­aal is uit­ge­zet voor Buren­dag. De rou­te haal je bij Werk­se, maak de slag­zin af en maak kans op een mooie prijs als je deze na afloop weer inlevert.

Op de loca­ties langs de wan­de­ling zal infor­ma­tie lig­gen over de Glo­balGoals van de Ver­e­nig­de Naties en hoe daar­aan wordt gewerkt in Delft. Voor meer infor­ma­tie over de pre­cie­ze loca­ties en de Glo­ba­le Goals kun je terecht bij de stand van Delft4GlobalGoals in Werk­se en op onze web­si­te.

Vul­ca­nus­weg 281
www.werkse.nl
www.Delft4globalgoals.nl

Flyer Werkse
Flyer Werkse