Terug naar overzicht

Verdiepingstraject muzikanten

Wat: cre­a­tie­ve work­shops
Wan­neer: zater­dag 6, 13, 20 april, 18, 25 mei en 1 juni
Tijd: 11.00 t/m 14.00 uur
Waar: SPOD, Mar­lot­laan 11, Delft
Voor wie: muzi­kan­ten
Kos­ten: gra­tis, aan­mel­den kan via suzanne@cultuurhuisdelft.nl

In samen­wer­king met Eric Gui­née biedt Cul­tuur­huis Delft een ver­die­pend tra­ject aan voor muzi­kan­ten. We komen bij elkaar in één van de muziekstudio’s van onze samen­wer­kings­part­ner SPOD, Stich­ting Pop Oefen­ruim­ten Delft. 

Eric Gui­née stelt zich voor
Mijn naam is Eric Gui­née en ik ben al gerui­me tijd werk­zaam bij de Open Stu­dio in Rot­ter­dam-IJs­sel­mon­de. Voor een sta­ge die ik moet vol­gen bij Codarts (Con­ser­va­to­ri­um Rot­ter­dam), orga­ni­seer ik gedu­ren­de zes weken een ver­nieu­wend en ver­die­pend tra­ject in de muziek­sec­tor. Dit tra­ject biedt een ande­re kijk op het maken van muziek in een band­con­text en is bedoeld voor die­ge­nen die op zoek zijn naar meer ver­die­ping. Ik kijk ernaar uit om samen met jul­lie aan de slag te gaan!

Ver­schil­len­de metho­den
In de bij­een­kom­sten ga je niet alleen aan de slag met de muziek die je gewend bent te maken, maar ga je ook de uit­da­ging aan om aan de details te wer­ken. Aan de hand van ver­schil­len­de metho­den, zoals het toe­pas­sen van spe­ci­fie­ke muziek­the­o­rie, het ont­wik­ke­len van luis­ter­vaar­dig­he­den en het wer­ken met uit­ge­schre­ven stuk­ken blad­mu­ziek. Alles komt aan bod om een bre­der begrip en een ver­fijn­de­re uit­voe­ring van muziek te bereiken.

Instap­ni­veau vereist:

  • Ken­nis van basis- en bar­ré­ak­koor­den en het kun­nen vin­den van grond­no­ten op je instru­ment (pia­no en (bas)gitaar).
  • Basis­vaar­dig­he­den in het spe­len van groo­ves voor drummers.

Heb je inte­res­se? Mail naar suzanne@cultuurhuisdelft.nl voor meer infor­ma­tie. Let op, er is beperkt plek in de groep, dus meld je op tijd aan.

Foto: Esther de Cuijper.

Aan­mel­den