Terug naar overzicht

Open Studio Voorhof bij Stunt

Wat: Open Stu­dio Delft
Wan­neer: elke dinsdag
Tijd: 20.00 t/m 22.00 uur (inloop van­af 19.30 uur)
Waar: Stich­ting Stunt, Vul­ca­nus­weg 307
Voor wie: ieder­een van 16 jaar en ouder
Kos­ten: gra­tis

Open Stu­dio is een broed­plaats voor talen­ten in de wijk die een droom heb­ben om op het podi­um te staan. Onder lei­ding van pro­fes­si­o­ne­le zang‑, muziek- en the­a­ter­coa­ches ga je aan de slag met jouw ambities. 

Ieder­een, van begin­ner tot semi-pro­fes­si­o­nal, is wel­kom en krijgt de kans zich­zelf ver­der te ont­wik­ke­len. Speel samen met ande­re muzi­kan­ten in jam­ses­sies, werk aan nieuw en afwis­se­lend reper­toi­re en ont­wik­kel je skills als muzi­kant en/of song­wri­ter. Ook vor­men zich hier nieu­we bands en muzi­ka­le groepen. 

Kom ook langs!

Wil je ook mee doen? Of ken je men­sen in de wijk die graag muziek? Stuur ze op ons af! Heb je vra­gen, dan kun je mai­len naar Suzan­ne suzanne@cultuurhuisdelft.nl. Kijk ook op de web­si­te van Open Stu­dio

Open Stu­dio Delft is een pro­ject van Stich­ting Delfts­Peil in samen­wer­king met Stich­ting Stunt.

Foto: Fred Leeflang