Terug naar overzicht

Workshop drumbeat

Wan­neer: Start sep­tem­ber 2021
Waar: Bui­ten­hof, The Cul­tu­re, Mozart­laan 670 Delft
Voor wie: Kin­de­ren van 6 — 18 jaar
Wat: Muzieklessen

Heb je altijd al wil­len zin­gen, gitaar of pia­no leren spe­len? De muziek­les­sen gaan weer van start in sep­tem­ber! Ben je tus­sen de 6 en 18 jaar en woon je in de Bui­ten­hof? Geef je dan alvast op!

We star­ten met een infor­ma­tie­mid­dag en één gra­tis proef­les. Daar­na beslis je of je door wilt gaan.

De les­kos­ten wor­den bin­nen­kort bekend gemaakt. Wij wil­len graag dat muziek­les­sen toe­gan­ke­lijk zijn voor alle kin­de­ren, daar­om wer­ken wij samen met het Jeugd­fonds Sport en Cul­tuur Zuid-Hol­land. Zij hel­pen onder ande­re kin­de­ren uit gezin­nen die rond­ko­men van een mini­mum inko­men, zodat zij vol­waar­dig kun­nen par­ti­ci­pe­ren in de samen­le­ving en dus ook muziek­les­sen kun­nen vol­gen. Op hun web­si­te kun je zien of je in aan­mer­king komt voor een aanvraag.

Heb je nog vra­gen of wil je je alvast aan­mel­den, neem con­tact op met Ange­la van Cul­tuur­huis Delft via angela@cultuurhuisdelft.nl.

Deze muziek­les­sen wor­den aan­ge­bo­den door Cul­tuur­huis Delft, de Rode Feniks en Drøn Muziek.

Foto: Work­shop drum­beat zomer 2020. Foto­gra­fe: Esther de Cuijper