Terug naar overzicht

inloopochtend

Wat: inloopochtend
Wan­neer: elke donderdag
Tijd: 10.30 – 12.00 uur
Waar: Abts­wou­de Bloeit, Aart van der Leeuwlaan 332
Voor wie: ieder­een is welkom
Kos­ten: gratis

Ieder­een is deze inloop­och­tend wel­kom in Abts­wou­de Bloeit! voor een kop kof­fie of thee en iets lek­kers. Deze och­ten­den wor­den geor­ga­ni­seerd door Mar­jet Roe­rink van Cul­tuur­huis Delft. Zij staat deze och­tend als gast­vrouw voor je klaar en samen met haar wis­se­len we ver­ha­len met elkaar uit, gaan we in gesprek en luis­te­ren we. 

Mar­jet is cul­tuur- en the­a­ter­coach. Zij geeft men­sen een stem door ze hun per­soon­lij­ke ver­haal te laten ver­tel­len, waar­door men­sen elkaar leren ken­nen en meer om elkaar gaan geven. Je komt deze don­der­da­gen in con­tact met men­sen van ver­schil­len­de ach­ter­gron­den, die je nor­maal mis­schien niet zo snel zou spre­ken. Daar­naast ont­dek­ken men­sen via ver­ha­len ver­tel­len vaak ook nog eens hun talent. 

Maak tij­dens deze inloop­och­tend ken­nis met jouw wijk­ge­no­ten. Iemand mee­ne­men uit de buurt mag altijd! 

Foto: Mar­jet Roe­rink ver­telt in de tuin bij Abts­wou­de Bloeit. Foto­graaf: Esther de Cuijper.