Terug naar overzicht

Culture Club Theatergroep

Wat: The Cul­tu­re Club Theatergroep
Wan­neer: elke zater­dag­mid­dag van 2 sep­tem­ber 2023 t/m 20 april 2024 (geen les in schoolvakanties)
Tijd: 14.00 – 15.30 uur
Waar: wijk­cen­trum Bui­ten­ge­woon, Mozart­laan 670 Delft
Voor wie: kin­de­ren van 7 – 13 jaar
Kos­ten: gratis

The­a­ter is leuk! Je gaat aan de slag met het spe­len van een rol, uit­beel­den van emo­ties, ver­tel­len van ver­ha­len en samen­spe­len met ande­re kin­de­ren. The­a­ter­juf Suzan­ne leert het je alle­maal! Kin­de­ren die dit leuk vin­den of wil­len pro­be­ren of dat iets voor hen is zijn van har­te welkom!

Samen met een leu­ke groep kin­de­ren uit de wijk leer je de basis van toneel­spe­len, bedenk je de leuk­ste scè­nes en maak je een ech­te voor­stel­ling. De voor­stel­ling speel je aan het eind van de les­sen­reeks voor je fami­lie en vrien­den. Tij­dens de reeks bren­gen we ook een bezoek aan een the­a­ter­voor­stel­ling in The­a­ter de Veste.

  • Voor wie: kin­de­ren van 7 t/m 13 jaar
  • Wan­neer: zater­dag van 14.00 tot 15.30 uur (behal­ve in de schoolvakanties)
  • Loca­tie: Wijk­cen­trum Bui­ten­ge­woon, Mozart­laan 670 in Delft
  • Prijs: gra­tis
  • Aan­mel­den: aanmelden@cultuurhuisdelft.nl

De The­a­ter­groep is er voor ieder­een, kin­de­ren met erva­ring maar ook kin­de­ren die nog nooit the­a­ter­les heb­ben gevolgd. Let op: in de school­va­kan­ties zijn er geen lessen.

Over the­a­ter­do­cent Suzan­ne Vissers
The­a­ter­do­cent Suzan­ne Vis­sers was 9 jaar toen ze op the­a­ter ging! Later volg­de ze les­sen bij The­a­ter Rot­ter­dam en Toneel­aca­de­mie Maas­tricht. Inmid­dels geeft ze met veel ple­zier al ruim een jaar les in de wijk Bui­ten­hof. Onder ande­re bij de The­a­ter­groep in The Cul­tu­re en op de Rembrandtschool.

Aan­mel­den
Aan­mel­den kan via een mail­tje naar aanmelden@cultuurhuisdelft.nl, ver­meld daar­in de naam en leef­tijd van je kind en het tele­foon­num­mer van een ouder/verzorger. Er kun­nen maxi­maal 15 kin­de­ren mee­doen. Er zijn geen kos­ten ver­bon­den aan de lessen.

Aan­mel­den