Terug naar overzicht

Dainto Reed QuintetDian­to Reed Quin­tet. (Foto: Bart Domhof)

Wat: optre­den kamer­mu­ziek door Dian­to Reed Quintet
Wan­neer: vrij­dag 29 juli
Tijd: 15:00 – 15:30 uur
Waar: Abts­wou­de Bloeit, Aart van der Leeuwlaan 332
Voor wie: ieder­een
Kos­ten: gra­tis

Vrij­dag 29 juli om 15:00 uur treedt het Dian­to Reed Quin­tet op in de bin­nen­tuin van Abts­wou­de Bloeit. Ieder­een is van har­te uit­ge­no­digd om het optre­den bij te wonen in de tuin of van­af het bal­kon als je woont in het gebouw. Het Dian­to Reed Quin­tet bestaat uit vijf jon­ge Spaan­se muzi­kan­ten uit Amster­dam. Het optre­den wordt geor­ga­ni­seerd in samen­wer­king met het Kamer­mu­ziek Ate­liers Delft. Het ensem­ble wordt bege­leid door de beroem­de saxo­fo­nist Raaf Hekkema.

María Gon­zález Bul­lón – hobo
Ovi­di Martí Gara­sa – saxofoon
María Los­a­da Bur­go – fagot
Erik Ste­ven Rojas Toapan­ta – basklarinet
María Lui­sa Olmos Ros – klarinet

Tip: dit optre­den is los te bezoe­ken maar ook als onder­deel van de zomer­cur­sus ‘Schrijf je eigen lied’.

Bio­gra­fie Dian­to Reed Quintet

Dian­to Reed Quin­tet is a cham­ber music group for­med by five Spa­nish young musi­cians based in Amsterdam.

Dian­to Reed Quin­tet offers a dif­fe­rent appro­ach to the tra­di­ti­o­nal cham­ber music con­cert. Their per­for­man­ces stand out due to the fusi­on of a very strong ener­gy and con­trast ele­ments. This is rea­ched by com­bi­ning and chan­ging the order of the dif­fe­rent move­ments of the pie­ces in order to sur­pri­se the audien­ce and inclu­ding some cho­re­o­grap­hy, which helps to cre­a­te a dee­per inter­ac­ti­on bet­ween the lis­te­ners and the musicians.

Des­pi­te its recent cre­a­ti­on, Dian­to Reed Quin­tet has been awar­ded with the First Pri­ze at the Grach­ten­fes­ti­val Con­ser­va­to­ri­um Con­cours 2021, the Sto­ri­o­ni Con­cours 2021, the XV Con­cur­so Naci­o­nal de Cámara Vil­la de Cox (Spain) and is one of the fina­lists of the Dut­ch Clas­si­cal Talent 2022/2023 (final to be held). It has been invi­ted to per­form in nati­o­nal radio and tele­vi­si­on pro­gram­mes such as Podi­um Wit­te­man, De Klas­sie­ken and Spie­ge­zaal Avro­tros, among others.

Dianto Reed Quintet

Dian­to Reed Quin­tet (Foto: Bart Domhof)