Terug naar overzicht

The Culture Club Muziek

Voor kin­de­ren is er van alles te doen bij Cul­tuur­huis Delft! Bij de Cul­tu­re Club in wijk­cen­trum Bui­ten­Ge­woon aan de Mozart­laan 670 kun­nen kin­de­ren van 7 t/m 13 jaar aan de slag met Muziek en/of The­a­ter. Iets voor jouw kind? Aan­mel­den kan via aanmelden@cultuurhuisdelft.nl 

Cul­tu­re Club Muziek

De Cul­tu­re Club Muziek is er voor kin­de­ren die een muziek­in­stru­ment spe­len of hou­den van zin­gen. We gaan samen muziek maken, aan de slag met leu­ke lied­jes of deze zelf schrij­ven. De kin­de­ren leren van elkaar, ont­moe­ten ande­re kin­de­ren die ook van muziek hou­den én krij­gen de kans om op te tre­den! De Cul­tu­re Club Muziek wordt bege­leid door juf Hel­een. Meer info

  • Elke woens­dag | 14.30 – 15.30 uur

Cul­tu­re Club Theater 

Bij de Cul­tu­re Club The­a­ter gaan kin­de­ren aan de slag met het spe­len van een rol, uit­beel­den van emo­ties, samen­spe­len met ande­ren en het ont­hou­den van tek­sten. The­a­ter­juf Suzan­ne leert het hen alle­maal! Ook gaan we met de the­a­ter­groep regel­ma­tig naar voor­stel­lin­gen in het the­a­ter en maakt ook zelf een voor­stel­ling. Er is weer plek in de groep van­af janu­a­ri 2024. Meer info.

  • Elke zater­dag | 14.00 – 15.30 uur

Foto: Muziek maken bij Cul­tuur­huis Delft. Foto­graaf: Nat­ha­lie van der Hak