Terug naar overzicht

Theaterles The Culture

Elke zater­dag­mid­dag geeft Suzan­ne Vis­sers the­a­ter­les aan kin­de­ren van 7 tot 12 jaar in wijk­cen­trum The Cul­tu­re in de Bui­ten­hof. Om je een inkijk­je te geven in de les­sen én straks de voor­stel­ling die de kin­de­ren gaan spe­len stel­den we Suzan­ne vier vra­gen. Haar ant­woor­den geven je een mooi beeld van de theaterlessen!

1. Wel­ke acti­vi­teit orga­ni­seer je in de Buitenhof? 

Suzan­ne: “In de Bui­ten­hof orga­ni­seer ik The Cul­tu­re Club The­a­ter­groep. Kin­de­ren van zeven tot en met twaalf jaar komen hier elke zater­dag samen om toneel te spe­len en samen een voor­stel­ling te maken. In de les­sen leren de kin­de­ren door­mid­del van the­a­ter­spel­le­tjes en spe­l­oe­fe­nin­gen de basis­prin­ci­pes van the­a­ter. We wer­ken met emo­ties, het maken van eigen scè­nes, het spe­len van per­so­na­ges en het wer­ken met tek­sten. Aan het ein­de van de les­sen­reeks spe­len de kin­de­ren een voor­stel­ling. Op dit moment zijn we daar druk voor aan het repeteren.”

2. Hoe ver­loopt het? 

Suzan­ne: “We heb­ben een enthou­si­as­te groep spe­lers die elke zater­dag vol ener­gie aan de slag gaan. De kin­de­ren maken zelf scè­nes die we gebrui­ken in de eind­voor­stel­ling. Elke les maken we nieu­we scè­nes die we uit­ein­de­lijk gaan repe­te­ren en samen­voe­gen tot een mooi geheel.”

Op 11 & 18 juni speelt de The Cul­tu­re Club The­a­ter­groep hun eind­voor­stel­ling. Wil je komen kij­ken? Stuur mij een mail voor meer infor­ma­tie: suzanne@cultuurhuisdelft.nl.

3. Ver­tel iets over jezelf. 

Suzan­ne: “Ik ben Suzan­ne en ik ben gebo­ren en geto­gen in Delft. Op mijn negen­de ben ik ver­liefd gewor­den op het the­a­ter en dat heeft me nooit meer los­ge­la­ten. Ik ben werk­zaam als the­a­ter­do­cent en heb een oplei­ding tot cul­tu­reel en maat­schap­pe­lijk vor­mer afge­rond met een spe­ci­a­li­sa­tie in cul­tuur­edu­ca­tie en pedagogiek.

The Cul­tu­re Club The­a­ter­groep orga­ni­seer ik omdat ik het belang­rijk vind dat ieder kind met the­a­ter in aan­ra­king kan komen. Het leert je belang­rij­ke vaar­dig­he­den zoals cre­a­ti­vi­teit, samen­wer­ken en pre­sen­te­ren, maar het geeft ook veel ple­zier en opent je ogen voor ande­re idee­ën, denk­beel­den en ver­ha­len. Daar­naast is the­a­ter­les een plek waar je, je kan uiten en echt jezelf kunt zijn.”

4. Is er nog plek om mee te doen en hoe kun je je opgeven?

Suzan­ne: “Omdat wij al druk aan het repe­te­ren zijn voor de eind­voor­stel­ling kun­nen er helaas nu geen kin­de­ren meer deel­ne­men in de the­a­ter­groep op zater­dag. Na de zomer­va­kan­tie is ieder­een weer van har­te wel­kom! Bin­nen­kort star­ten we wel met The Cul­tu­re Club After School op maan­dag­mid­dag op de Rem­brandt­school. In zes les­sen maken de kin­de­ren een kor­te voor­stel­ling die gespeeld zal wor­den als voor­pro­gram­ma voor de zater­dag­groep. Aan­mel­den voor de groep op maan­dag­mid­dag kan via aanmelden.rembrandtschool@scodelft.nl.”

Foto: Suzan­ne Vissers

Fly­er The­a­ter­les­sen After School in mei en juni:

Theaterles After School
Theaterles After School