Terug naar overzicht

edi van dicey

Elke zater­dag is er ‘015 op de beat’ in de muziek­stu­dio in wijk­cen­trum The Cul­tu­re Delft. Deze bij­een­kom­sten zijn een ini­ti­a­tief van Cul­tuur­huis Delft in samen­wer­king met pro­du­cer Edi van Dicey en rap­per BF. Voor een kijk­je ach­ter de scher­men stel­den we Edi vier vra­gen. De ant­woor­den geven je een mooi beeld van alles wat Edi orga­ni­seert in de wijk voor jongeren.

1. Wel­ke acti­vi­tei­ten orga­ni­seer je in de Buitenhof? 
Edi: “Ik orga­ni­seer elke zater­dag  ‘015 op the beat’, dit zijn rap­work­shop in samen­wer­king met Cul­tuur­huis Delft. Ik werk daar­naast aan nog meer pro­jec­ten voor jon­ge­ren in de wijk Bui­ten­hof, zoals ‘015 on sta­ge’, dit is een podi­um voor jong talent uit de wijk, maar ook werk ik in opdracht van Stich­ting Cani­dram aan BASI. Dit is een tra­ject voor talen­t­ont­wik­ke­ling van jon­ge­ren en soci­aal impact maken. Tot slot geef ik ook les­sen kick­bok­sen voor jon­ge­ren van 12–18 jaar.”

2. Hoe ver­loopt het? 
Edi: “De mees­te van deze pro­jec­ten zijn pas sinds kort van start gegaan, maar er slui­ten steeds meer jon­ge­ren aan. Wij krij­gen vaak posi­tie­ve reac­ties en mer­ken dat de jon­ge­ren behoef­te heb­ben aan dit soort projecten.”

3. Ver­tel iets over jezelf. 
Edi: “Ik ben van oor­sprong een muziek­pro­du­cer en sport­coach en geef in opdracht muziek- en sport­work­shops. Ik vind het belang­rijk om mijn ken­nis te delen met jon­ge­ren en hun hori­zon te ver­bre­den. Niet alleen sport en/of muziek gere­la­teerd, maar ook als hand­va­ten voor het leven. Bij Stich­ting Canidream ben ik werk­zaam als projectleider.”

4. Is er nog een plek om mee te doen en hoe kun je je opgeven?
Edi: “Er is zeker plek om mee te doen! Opge­ven kan bij de acti­vi­tei­ten zelf. De acti­vi­tei­ten kun­nen je vin­den via de web­si­te van Cul­tuur­huis Delft en Stich­ting Canidream.”

Lees ook:

Foto: Edi van Dicey