Terug naar overzicht

Rappers Jovey en DNA (fotograaf Fabiak Kollau)

Met het num­mer ‘Dreams’ wil­len de rap­pers Jovey (15) en DNA (16) een posi­tief tegen­ge­luid laten horen. Het num­mer werd opge­no­men in de muziek­stu­dio in wijk­cen­trum The Cul­tu­re in de Bui­ten­hof. Een ini­ti­a­tief van Cul­tuur­huis Delft in samen­wer­king met pro­du­cer Edi van Dicey en rap­per BF. Direct na de relea­se op 25 maart is het num­mer al waan­zin­nig popu­lair: “Het leeft enorm onder de jon­ge­ren in de wijk. Ze ken­nen de tekst alle­maal uit hun hoofd”, ver­telt Edi, die de jon­ge rap­pers het afge­lo­pen jaar bege­leid­de bij het maken van de rap en bij­be­ho­ren­de clip.

Dreams
In het num­mer Dreams doen Jovey en DNA een oproep aan ande­re jon­ge­ren om posi­tief in het leven te staan en je doe­len na te stre­ven. “Tegen­woor­dig ver­heer­lij­ken raps vaak zaken als geld, vrou­wen en geweld”, legt Edi uit. “Het num­mer Dreams is echt een tegen­ge­luid en wil jon­ge­ren juist empo­we­ren.” De rap­pers maak­ten ook een clip: “Jovey en DNA heb­ben hier zelf een con­cept voor gemaakt, loca­ties gezocht en gezorgd dat alles gere­geld was voor de opna­mes.” De clip is voor­na­me­lijk opge­no­men in Delft en te zien via You­Tu­be. Het num­mer Dreams is te beluis­te­ren via de beken­de streamingsdiensten.

The making off
De rap­pers maak­ten het num­mer onder bege­lei­ding van Edi van Dicey en artiest BF. Zij orga­ni­se­ren elke zater­dag rap­work­shops voor jon­ge­ren in The Cul­tu­re genaamd ‘015 op de beat’. Edi: “We leren jon­ge­ren tij­dens de stu­dio­ses­sies om te gaan met de stu­dio­ap­pa­ra­tuur, het maken van een rap en het schie­ten van een clip. BF en ik zijn bege­lei­ders in dit tra­ject. We geven hand­va­ten en tips, maar het is de bedoe­ling dat de jon­ge­ren alles zelf onder­vin­den en in de toe­komst zelf­stan­dig een rap kun­nen maken.”

De relea­se: 015 on stage
Op vrij­dag 25 maart was de relea­se van het num­mer Dreams. In wijk­cen­trum The Cul­tu­re lie­ten Jovey en DNA hun num­mer en clip voor het eerst zien en horen aan het publiek. Daar­na heb­ben ze live opge­tre­den. “Het was lek­ker druk en er was een goe­de sfeer op de relea­se­par­ty”, blikt Edi terug. “Het num­mer werd heel posi­tief ont­van­gen en inmid­dels kan bij­na elke jon­ge­re in de wijk het num­mer mee­zin­gen.” Deze avond was ook met­een de kick-off van de Urban Hou­se pro­gram­me­ring, dat Cul­tuur­huis Delft samen met Canidream heeft opgezet.

Stu­dio­ses­sies: 015 op de Beat
In 2021 rea­li­seer­de Stich­ting Canidream in samen­wer­king met Cul­tuur­huis Delft een pro­fes­si­o­ne­le muziek­stu­dio in wijk­cen­trum The Cul­tu­re voor jon­ge­ren uit de wijk Bui­ten­hof. “Er lopen heel veel jong talen­ten rond in de wijk, die we graag een kans wil­len geven. De muziek­stu­dio is daar­om echt een aan­winst,” geeft Ange­la Kok, pro­gram­ma­ma­ker bij Cul­tuur­huis Delft, aan. “Het num­mer ‘Dreams’ is een prach­tig resul­taat en de muziek­ses­sies van ‘015 op de Beat’ gaan hier­na dan ook gewoon ver­der.” Edi: “Het tra­ject dat we met Jovey en DNA heb­ben door­lo­pen star­ten we nu weer met een nieu­we lich­ting jon­ge­ren. We kij­ken enorm uit naar nog meer dope num­mers uit de wijk!”

Edi en BF orga­ni­se­ren elke zater­dag van 16:00 tot 18:00 uur rap­work­shops voor jon­ge­ren van 12 t/m 18 jaar in de stu­dio in wijk­cen­trum The Cul­tu­re aan de Mozart­laan 670. Aan­mel­den kan via www.canidream.nl/015opdebeat

Lees ook het inter­view met DNA, Jovey en Edi in het AD Delft van 10 april 2022: ‘Rap­pen over geld en geweld? Deze jon­gens doen het net even anders: ‘Wees juist een posi­tief voorbeeld.’

Foto­graaf: Fabi­ak Kollau

Bekijk en luis­ter het num­mer Dreams via YouTube:

Luis­ter naar een inter­view met Jovey, DNA en BF op Omroep Wetering: