Terug naar overzicht

Zomeragenda Cultuurhuis Delft

Van 13 juli t/m 25 augus­tus is het zomer­va­kan­tie. Voor veel van onze vas­te acti­vi­tei­ten geldt een zomer­stop in de vakan­tie. Dit bete­kent dat acti­vi­tei­ten niet door­gaan in de zomer, en weer in sep­tem­ber opstar­ten. Maar er is geluk­kig nog van alles te doen! We zet­ten daar­om voor je op een rij wel­ke zomer­se acti­vi­tei­ten er wel doorgaan:

Juli & augus­tus: Expo­si­tie Cul­tuur­huis Ver­telt in DOK Voorhof

De tie­ner­mei­den van Stu­dio 015 vul­len deze zomer de expo­si­tie in de bibli­o­theek. Ze maak­ten cya­no­ty­pe foto’s, een tech­niek om foto’s te maken met de zon. Heel bij­zon­der om te zien! Loca­tie: Duke Elling­ton­straat 203, Delft.

Vrij­dag 5 juli – Zomerfestival

Van 16.00 tot 22.00 uur nodi­gen we ieder­een van har­te uit voor het Zomer­fes­ti­val in de tuin van Abts­wou­de Bloeit! Samen vie­ren we de zomer met live muziek, heer­lijk eten, cre­a­tie­ve work­shops voor alle leef­tij­den en gezel­li­ge kin­der­ac­ti­vi­tei­ten. Loca­tie: Aart van der Leeuwlaan 332. Bekijk het pro­gram­ma.

Woens­dag 10 juli – Zomer­feest voor tienermeiden

Een afslui­tend zomer­feest bij Jon­ge­ren­cen­trum The Mall en daar zijn wij met Stu­dio 015 natuur­lijk bij! We gaan spie­gels ver­sie­ren met glas­verf. Van 15.00 tot 17.30 uur. Loca­tie: Her­mes­straat 65.

Zon­dag 14 juli: Delft Ver­telt in de tuin

Bij Delft Ver­telt ver­tel­len Delf­te­na­ren waar­ge­beur­de ver­ha­len, die ze zelf heb­ben mee­ge­maakt. Kom je ook luis­te­ren? Onze Moni­reh komt ver­tel­len en Omar & Ahmad van Open Stu­dio komen optre­den. Tic­kets zijn € 2,50 / € 5,- via www.delftvertelt.nl. Van 15.00 tot 17.00 uur. Loca­tie: Tuin Abts­wou­de Bloeit, Aart van der Leeuwlaan 332.

Woens­dag 17 juli – ont­werp je eigen tas (4 – 18 jaar)

Ga aan de slag als ont­wer­per en cre­ëer een eigen design voor op een tas. Ont­werp unie­ke mode met behulp van tex­tiel, vilt, naald en draad, strijk­fo­lie en een snijplot­ter. Laat je cre­a­ti­vi­teit de vrije loop en ont­dek inno­va­tie­ve tech­nie­ken onder bege­lei­ding van de onze vak­do­cent van KITE en Stu­dio 015. Maak iets bij­zon­ders dat echt bij jou past! Het is een inloop­work­shop tus­sen 13.30 en 16.00 uur. Dus kom gezel­lig langs wan­neer het voor jou uit­komt! Je kunt gra­tis mee­doen. Loca­tie: DVV Delft, Kerk­pol­der­weg 12

De work­shop is onder­deel van een gro­ter event: het Pan­na Knock Out toer­nooi. Maak ken­nis met (straat)voetbal. Er zijn shows van Nas­ser El Jack­son, cre­a­tie­ve acti­vi­tei­ten (ont­werp je eigen tas), archery tag, muziek & gaming en er is een spring­kus­sen! Dit event vindt plaats van 12.00 tot 16.00 uur bij DVV Delft, Kerk­pol­der­weg 12. Je kunt je aan­mel­den voor het toer­nooi op loca­tie om 11.45 uur.

Maan­dag 19 augus­tus – Pop-up Boekenclub

Deze zomer orga­ni­seert DOK een pop-up zomer­lees­club. Een één­ma­li­ge bij­een­komst waar­bij we het gaan heb­ben over het boek ‘De Cami­no’ van Anya Nie­wier­ra. Onder het genot van kof­fie, thee en iets lek­kers bespre­ken we dan samen dit boek. Op 19 augus­tus vindt de lees­club plaats in de tuin van Abts­wou­de Bloeit aan de Aart van de Leeuwlaan om 19.00 uur. Wil je mee­doen, kijk dan op de web­si­te van DOK voor meer infor­ma­tie.

Woens­dag 28 augus­tus – Podi­um Pannenkoek

Geniet van live muziek en zoe­te pan­nen­koe­ken met stroop / poe­der­sui­ker! Van­af 18.00 uur ben je wel­kom om een pan­nen­koek te eten. De muziek start van­af 19.00 uur. Loop gezel­lig bin­nen! Loca­tie: Abts­wou­de Bloeit, Aart van der Leeuwlaan 332. 

Zater­dag 31 augus­tus – Cul­tuur­huis Delft op Club Delft Festival

Het Club Delft Fes­ti­val is een gra­tis fes­ti­val waar alle ama­teur­kun­sten (podi­um- en beel­den­de kun­sten) van Delft zich kun­nen pre­sen­te­ren. Met ver­schil­len­de podia, ten­ten, een dans­plein, food­trucks en kra­men belooft het een fees­te­lij­ke en inspi­re­ren­de dag te wor­den. En natuur­lijk is Cul­tuur­huis Delft er ook bij!

Je vindt ons in de zone Buzz & Bee­zz met een eigen hot­s­pot. Hier kun je onder ande­re work­shops vol­gen en ont­dek­ken wat Cul­tuur­huis Delft alle­maal doet en orga­ni­seert. Daar­naast zijn er door de dag heen meer­de­re optre­dens op ver­schil­len­de podia van­uit Cul­tuur­huis Delft te zien. We kij­ken ernaar uit je daar te ont­moe­ten! De dag is van 12.00 tot 20.00 uur. Loca­tie: Fes­ti­val­ter­rein KD Bui­ten in het Kabel­dis­trict, Schie­weg 15B.

Zon­dag 1 sep­tem­ber – Zomer­pick­nick Tanthof

Bewo­ners­ver­e­ni­ging Heel Tanthof Delft orga­ni­seert een zomer­pick­nick, en Cul­tuur­huis Delft is erbij! Kom pick­nic­ken in het park, neem je eigen kleed­je en lek­kers mee. Er wordt gezorgd voor muziek en acti­vi­tei­ten. Tijd: 12.00 – 15.00 uur. Loca­tie: Abts­woud­se Park. Meer infor­ma­tie.

Foto: Zomer­fes­ti­val Cul­tuur­huis 2023. Foto­graaf: Esther de Cuijper.