Terug naar overzicht

Vrij Vertelt

Zater­dag 29 juni waren de per­soon­lij­ke ver­ha­len van vijf Delft­se inwo­ners te horen en zien op het podi­um in OPEN aan het Ves­te­plein. Onder regie van the­a­ter­ma­ker Mar­jet Roe­rink en came­ra- en geluids­man Ton Spruit waren er 4 kor­te films te zien met de ver­tel­lin­gen van Ank, Nico, Ria en Wim. Daar­naast ver­tel­de Moni­reh haar ver­haal in theatervorm. 

Nat­ha­lie van der Hak, ini­ti­a­tor Cul­tuur­huis Delft en artis­tiek direc­teur Delfts­Peil: “Het was een fees­te­lij­ke mid­dag met een traan en een lach waar her­ken­ning, erken­ning en prach­ti­ge ont­moe­tin­gen plaats­von­den.”

Op het podium

Ank Heijn Papou­sek (92 jaar) ver­tel­de over de twee­de wereld­oor­log, haar leven in een rol­stoel en haar vrij­wil­li­gers­werk dat ze nu nog steeds doet. Wim liet zien hoe hij het teke­nen weer heeft opge­pakt na zijn schei­ding. Nico Jou­we sprak over de geschie­de­nis van Nieuw-Gui­nea, en de Mor­gen­ster­vlag die zijn vader heeft ont­wor­pen. Ria’s ver­haal ging over haar tijd in de opvang, waar ze 2 keer werd opge­van­gen, en hoe ze haar leven weer op de rit kreeg. Moni­reh ver­tel­de over haar bij­zon­de­re ont­moe­ting bij het stoplicht.

De ver­ha­len krij­gen zeker nog een ver­volg, houd via de kana­len van Cul­tuur­huis in de gaten waar ze hier­na nog meer te zien zijn: www.cultuurhuisdelft.nl | @cultuurhuisdelft | Nieuws­brief

Boom van de vrije vogels

In aan­loop van de voor­stel­ling zijn vele Delf­te­na­ren gevraagd naar hun gevoel van vrij­heid. In win­kel­cen­trum de Hoven heb­ben we een kijk­je gekre­gen in hun gedach­tes die we heb­ben gevan­gen in foto’s en quo­tes die nu schit­te­ren in een ten­toon­stel­ling en te zien zijn op vrije vogels van hout in een spe­ci­aal ont­wor­pen boom van 2,5 meter hoog.

De ten­toon­stel­ling met de boom met vrij­heids­vo­gels is van­af dins­dag 2 juli te zien in DOK Voor­hof. www.dok.info

De voor­stel­ling was onder­deel van DOK Mee­maak­po­di­um en was te zien naast ver­ha­len van kin­de­ren en jon­ge­ren over vrij­heid. De mid­dag was een samen­wer­king tus­sen DOK, CanIDream, Delfts­Peil en Cultuurhuis.

Foto: De ver­ha­len­ver­tel­lers, onder regie van Mar­jet Roe­rink van Cul­tuur­huis Delft, samen op het podi­um in OPEN. Foto­graaf: Esther de Cuijper.