Terug naar overzicht

Culture Club

De acti­vi­tei­ten voor kin­de­ren bij Cul­tuur­huis Delft orga­ni­se­ren we onder de naam Cul­tu­re Club. Tot nu toe von­den deze acti­vi­tei­ten voor­na­me­lijk plaats in wijk­cen­trum Bui­ten­ge­woon aan de Mozart­laan. Maar van­af dins­dag 5 maart kun­nen kin­de­ren van 8 t/m 12 jaar ook op de loca­tie Abts­wou­de Bloeit terecht. Op dins­dag 5, 12, 19 en 26 maart gaan we schil­de­ren! Leuk als je ook komt! 

Cul­tu­re Club Atelier

We star­ten in maart met vier les­sen schil­de­ren met aqua­rel­verf door kun­ste­na­res Ney­ruz Abou Jam­ra. Je oefent met de tech­niek, gebruikt je cre­a­ti­vi­teit en fan­ta­sie. Samen met de groep werk je aan een kunst­werk. Schrijf je in voor dit les­blok van 4 les­sen en kom gezel­lig schilderen!

 • Dins­dag 5, 12, 19 en 26 maart

 • 15.30 – 17.00 uur

 • Abts­wou­de Bloeit, Aart van der Leeuwlaan 332

 • Let op: de les­sen zijn gra­tis, maar het is wel belang­rijk dat je elke les aan­we­zig bent.

 • Aan­mel­den: stuur een bericht naar suzanne@cultuurhuisdelft.nl

Cul­tu­re Club Theater

Voor kin­de­ren die graag met the­a­ter bezig zijn en ervan dro­men om op het podi­um te schit­te­ren! Je maakt samen met de groep een ech­te voor­stel­ling. Ook gaan we met de the­a­ter­groep regel­ma­tig naar voor­stel­lin­gen in het the­a­ter. De les­sen wor­den gege­ven door juf Suzan­ne. Meer info.

 • Elke zater­dag 14.00 – 15.30 uur

 • Wijk­cen­trum Bui­ten­ge­woon, Mozart­laan 670

 • Let op: de les­sen zijn gra­tis, maar het is wel belang­rijk dat je elke les aan­we­zig bent.

 • Aan­mel­den: stuur een bericht naar suzanne@cultuurhuisdelft.nl

Cul­tu­re Club Muziek
 • De muziek­les­sen in de Bui­ten­hof voor kin­de­ren val­len van­af 1 maart onder De VAK. Heb je nu muziek­les in de Bui­ten­hof? Dit gaat gewoon door, je docent kan je hier meer infor­ma­tie over geven. 
 • Het Muzieka­te­lier van de Cul­tu­re Club neemt een pau­ze en komt bin­nen­kort terug in een nieu­we vorm, dus houd de kana­len van Cul­tuur­huis Delft in de gaten! 
 • Heb je vra­gen over de muziek­ac­ti­vi­tei­ten bin­nen de Cul­tu­re Club? Stuur een bericht naar aanmelden@cultuurhuisdelft.nl. 

Foto: Schil­der­work­shop van Ney­ruz met kerst 2023. Foto­graaf: Esther de Cuijper