Terug naar overzicht

de boom van Vrije Vogels

Samen met DOK Mee­maak­po­di­um en Stich­ting CanIDream maakt Cul­tuur­huis de voor­stel­ling Vrij Ver­telt. Een bij­zon­de­re per­for­man­ce met ver­ha­len over vrij­heid, ver­teld en ver­beeld door en voor Delf­te­na­ren. De voor­stel­ling vindt plaats op zater­dag 29 juni, van 13.30 t/m 16.00 uur in OPEN aan het Ves­te­plein. Voor­af­gaand aan de voor­stel­ling rei­zen we op maan­dag 17 en woens­dag 19 juni door de wijk met de Boom van de Vrije Vogels (van 2,5 meter hoog!) om nog meer ver­ha­len over vrij­heid op te halen, kom je ook langs? 

Work­shop: De Boom van Vrije Vogels

De boom wordt in samen­wer­king met een kun­ste­naar gemaakt door Delf­te­na­ren zelf! We beplak­ken de boom en z’n tak­ken samen. Help je mee? Ieder­een is wel­kom! De mate­ri­a­len rege­len wij. Mee­doen is gra­tis. De work­shop vindt plaats op maan­dag 17 juni van 12.00 t/m 17.00 uur, maar je kunt bin­nen­lo­pen wan­neer het voor jou uit­komt. Wil je jouw gevoel van vrij­heid een plek in de boom geven, beschrijf dan ook een hou­ten vogel voor in de boom. Loca­tie: Abts­wou­de Bloeit!, aan de Aart van der Leeuwlaan 332.

Wordt onder­deel van de voor­stel­ling of expositie

Heb je 17 juni gemist? Geen pro­bleem! De boom staat op woens­dag 19 juni tus­sen 15.00 en 17.00 uur bij Wij­West, in win­kel­cen­trum De Hoven (tegen­over super­markt Dirk van de Broek). Je kunt van­daag op de foto gaan en onder­deel wor­den van de voor­stel­ling of de expo­si­tie. Foto­graaf Mar­co Zwin­kels maakt por­tret­ten van men­sen die zich vrij voe­len. Deze foto’s wor­den gebruikt in de voor­stel­ling en/of de expo­si­tie in OPEN. Daar­naast ont­vang je de foto ook zelf digitaal.

Wil jij ook op de foto? Kom langs tus­sen 14.00 en 17.00 uur of stuur alvast even een mail­tje naar suzanne@cultuurhuisdelft.nl om een tijd af te spre­ken. Daar­naast kun je van­daag ook een hou­ten vogel beschrij­ven voor in de Boom van de Vrije Vogels.

Expo­si­tie: De Boom van Vrije Vogels

In aan­loop naar de voor­stel­ling Vrij Ver­telt is er een expo­si­tie te zien in OPEN die vrije vogels uit Delft laat zien; men­sen die dur­ven te zijn wie ze wil­len zij, die veer­kracht tonen en die over­eind blij­ven ondanks tegen­sla­gen. Je ziet hier de Boom van Vrij Vogels met quo­tes en por­tret­ten van deze men­sen. De expo­si­tie is te zien van 24 t/m 29 juni in OPEN. Op zater­dag 29 juni kun je ook zelf een hou­ten vogel beschrij­ven met een zin, quo­te of uit­spraak over jouw gevoel van vrij­heid en deze een plek in de boom geven.

Voor­stel­ling: Vrij Ver­telt op 29 juni

De voor­stel­ling Vrij Ver­telt gaat over vrij­heid in alle soor­ten en maten. Van jong tot oud, gro­te en klei­ne onder­wer­pen en van inter­na­ti­o­naal tot in Delft gebo­ren en geto­gen, de ver­ha­len zijn alle­maal anders en stuk voor stuk uniek. ‘Vrij ver­telt’ geeft een podi­um aan kin­de­ren, jon­ge­ren en seni­o­ren en de ver­ha­len kun­nen wor­den beleefd door te luis­te­ren, te kij­ken en te ervaren.

De voor­stel­ling vindt plaats op zater­dag 29 juni in OPEN van 13.30 t/m 16.00 uur en bestaat uit drie delen. DOK Mee­maak­po­di­um ver­zorgt de ver­ha­len voor kin­de­ren. CanIDream maakt een pro­gram­ma voor de jon­ge­ren. Cul­tuur­huis Delft maakt een per­for­man­ce bestaan­de uit ver­ha­len in film, ver­tel­lin­gen en the­a­ter gericht op vol­was­se­nen en oude­ren. Onder regie van Mar­jet Roe­rink, film van Ton Spruit en coa­ching door Delft Ver­telt. Luis­ter naar het ver­haal van Moni­reh over een bij­zon­de­re ont­moe­ting bij het stop­licht, of ervaar het ver­haal van Ank die op de leef­tijd van 92 jaar nog altijd vrij­wil­li­gers­werk doet. 

Com­ple­te pro­gram­ma Vrij Ver­telt op een rij

 • Maan­dag 17 juni: help mee met het beplak­ken van de boom. 
  • Tijd: Loop bin­nen tus­sen 12.00 – 17.00 uur.
  • Loca­tie: Abts­wou­de Bloeit, Aart van der Leeuwlaan 332.
 • Woens­dag 19 juni: ga op de foto 
  • Tijd: 14.00 – 17.00 uur
  • Loca­tie: Wij­West in de Hoven, tegen­over super­markt Dirk van de Broek.
 • Maan­dag 24 t/m zater­dag 29 juni: expo­si­tie Boom van de Vrije Vogels 
  • Tijd: Ope­nings­tij­den OPEN
  • Loca­tie: OPEN, Ves­te­plein 100
 • Zater­dag 29 juni: voor­stel­ling Vrij Vertelt 
  • Tijd: 13.30 – 16.00 uur
  • Loca­tie: OPEN, Ves­te­plein 100

Alle acti­vi­tei­ten zijn gra­tis om aan deel te nemen en om te bezoeken.

Vrij Ver­telt is onder­deel van het DOK Mee­maak­po­di­um, geor­ga­ni­seerd door DOK, de bibli­o­theek van Delft, Stich­ting CanIDream en Stich­ting Delfts­Peil. Het pro­ject is moge­lijk gemaakt dank­zij een finan­ci­ë­le bij­dra­ge van de gemeen­te Delft, het fonds Cul­tuur­par­ti­ci­pa­tie en Fonds 1818. 

Foto: De boom van Vrije Vogels. Foto­graaf: Ester Kluitman.