Buren­dag2021-09-15T07:14:46+00:00

Buren­dag

in Voor­hof & Buitenhof

zater­dag

25 sep­tem­ber

11:00 — 16:00 uur

In de Voor­hof en de Bui­ten­hof wonen zo’n 28000 men­sen die elkaar niet van­zelf­spre­kend ont­moe­ten. Dit is pre­cies de reden dat Buren­dag in het leven is geroe­pen. Maar liefst 12 orga­ni­sa­ties ope­nen hun deu­ren om de buren te ont­moe­ten. Maar ook hel­pen we dit jaar bewo­ners om zelf iets te orga­ni­se­ren in hun eigen straat!

Ont­dek je buurt

Op deze loca­ties zijn er acti­vi­tei­ten te vinden:

Pro­gram­ma op locatie

Kom langs bij The Culture!

Kle­ding rui­len, streetart, muziek, gra­tis kop­je kof­fie, voet­bal­toer­nooi, kick­box cli­nic, sci­en­ce demon­stra­ties, food­mar­ket, live kunst. 

Hap­py bij Hap­py Kidscare

Er zijn sport- en spel­ac­ti­vi­tei­ten en een kleed­jes­markt voor ver­koop van boe­ken en speel­goed. Wij zor­gen voor hap­jes en drankjes. 

Het Tiny Hou­se dorp van Delft

Krijg een inkijk­je in de bij­zon­de­re manier van leven in het Tiny Hou­se dorp. Leer alles over zelf­bouw, off-grid wonen, com­pos­te­ren en biodiversiteit. 

Werk­se en Delft4GlobalGoals

Maak ken­nis met Werk­se, speel het Glo­balGoals spel en drink een kop­je kof­fie met wat lek­kers. Werk­se is ook 1 van de start­pun­ten van een leu­ke speurtocht. 

The Mall voor jong en oud

Ont­dek hoe het er in het jon­ge­ren­cen­trum aan toe gaat. Wij zor­gen voor kof­fie, spel­le­tjes en gezel­lig­heid en kij­ken er naar uit je te ontmoeten.

Pro­gram­ma in de wijk

Live muziek in de wijk

Bezoek live muziek! Open Stu­dio is er voor ieder­een uit de wijk die wil ken­nis­ma­ken met muziek en mis­schien wel een podi­um­droom heeft. 

Van A naar B met de tuktuk

Op de Buren­dag rij­den er van 11:00 – 16:00 uur twee TukTuks rond waar­mee je gra­tis naar alle deel­ne­men­de loca­ties wordt gebracht.

Speur naar Glo­bal Goals

Loop op Buren­dag de speur­tocht van Delft4GlobalGoals door Voor­hof en Bui­ten­hof. Maak de slag­zin af en maak kans op een leu­ke prijs.

Op Avon­tuur met je Buur!

Op Buren­dag rijdt jour­na­list Karl Flie­ger met een Volks­wa­gen­bus door Voor­hof en Bui­ten­hof om ver­ha­len te ver­za­me­len. Rijd je mee?

Meld je eigen straat aan!

Je ont­vangt een gaaf buren­dag­pak­ket t.w.v. € 250,- om met de hele straat buren­dag te vie­ren! Op = op. Daar­naast ver­lo­ten we onder alle aan­mel­din­gen drie theatervoorstellingen!
  • Meld je samen aan met mini­maal 2 ande­re buren.
  • Alleen stra­ten in Voor­hof en Bui­ten­hof kun­nen zich aanmelden.

    Ga naar de bovenkant