Terug naar overzicht

muurschildering

Wat: Stem­week ontwerpwedstrijd
Wan­neer: don­der­dag 11 mei t/m 17 mei
Waar: Abts­wou­de Bloeit, Aart van der Leeuwlaan 332
Voor wie: ieder­een 
Kos­ten: gra­tis

Elk jaar orga­ni­seert SHS, die de huis­ves­ting van stu­den­ten in Abts­wou­de Bloeit! beheert, een ont­werp­wed­strijd voor stu­den­ten. Vorig jaar was dat een muur­schil­de­ring op de zij­muur van het gebouw van Abts­wou­de Bloeit!, dit jaar is er een wed­strijd uit­ge­schre­ven om tuin­meu­bi­lair te ont­wer­pen voor Delft­se bewo­ners, zodat ze samen kun­nen genie­ten van het mooie weer? De prach­ti­ge tuin van Abts­wou­de Bloeit! wordt momen­teel nau­we­lijks gebruikt door het ont­bre­ken van een ont­moe­tings­plek. Nieuw meu­bi­lair kan de bewo­ners de tuin intrek­ken en ze dich­ter bij elkaar brengen!

Stem­week

Alle ont­wer­pen kun­nen wor­den inge­stuurd t/m 8 mei. In de week van 11 t/m 17 mei kan er gestemd wor­den op alle ont­wer­pen. De kick-off van de stem­week is tij­dens de kof­fie­och­tend van Cul­tuur­huis Delft op 11 mei van 10.00 – 11.30 uur. En op 17 mei wordt om 16.00 uur bekend gemaakt welk ont­werp gewon­nen heeft. Het ont­werp dat wint zal ook echt uit­ge­voerd worden.

Stu­dent­Doet
De ont­werp­wed­strijd  wordt geor­ga­ni­seerd SHS in samen­wer­king met I.D, Sty­los, Stu­dent­Doet en Cul­tuur­huis Delft. Dit pro­ject is onder­deel van Stu­dent­Doet, een vrij­wil­li­ger­seve­ne­ment dat plaats­vindt op 9 juni, geor­ga­ni­seerd door SVD en Oras. Tij­dens deze dag zul­len Delft­se stu­den­ten samen met de inwo­ners van Delft vrij­wil­li­gers­werk doen om hun waar­de­ring voor deze mooie stad te tonen en het tuin­meu­bi­lair gaan verven.

Foto: SHS, op de ach­ter­grond zie je de muur­schil­de­ring uit 2022.